မြန်မာနိုင်ငံ COVID-19အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေး စီမံချက် (P173902) နှင့် ထပ်ဆောင်းရန်ပုံငွေ စီမံချက် (P174386)

Download Pdf; https://drive.google.com/file/d/1EgqlaOToU2DcoHkML8yw-vWxPv8nBB5B/view?usp=drivesdk https://drive.google.com/file/d/1EcfXrh-d073x0RKEMMvvJtkoHi9TGECA/view?usp=drivesdk https://drive.google.com/file/d/1t9VByAzKSBC4hJBHVJv89Xen6Idu6ID0/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1zpGsiDO8HMyblBrXcpLltdWXy7hIC5pG/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1JkG8vTs1wa4XPDoApSD4X1pPvwTi5bHU/view?usp=sharing