နေပြည်တော် ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၁၀၀၀)

၁။           ဆေးရုံတညရြှိရာနရော ( Location ) နှငြ့ဓါတပြုံ

၂။            ဆကသြှယရြမညြ့လိပစြာ

ဆေးရုံ ရုံးခနြးဖုနြး   – 0673-420683

ဆေးရုံ Fax    – 0673-421462

E mail address   – npthospital1000bedded@gmail.com

၃။      ဆေးကုသမှုပေးနိုငသြောဌာနမွား ( General  /  Speciality  Units )

စဉြ ဌာနအမညြ
၁။ အရေးပေါကြုသဌာန
၂။ ဆေးကုသဆောငြ(၁)
၃။ ဆေးကုသဆောငြ(၂)
၄။ ခှဲစိတကြုသဆောငြ(၁)
၅။ ခှဲစိတကြုသဆောငြ(၂)
၆။ အရိုးကုသဆောငြ(၁)
၇။ အရိုးကုသဆောငြ(၂)
၈။ နှလုံးကုသဆောငြ
၉။ နှလုံးအထူးကှပမြတကြုသဆောငြ
၁၀။ ဆီးနှငြ့ကွောကကြပကြုသဆောငြ
၁၁။ ဆီးနှငြ့ကွောကကြပခြှဲစိတဆြောငြ
၁၂။ အသညြးဌာန
၁၃။ အစာအိမနြှငြ့အူလမြးကှောငြး

ကုသဆောငြ

၁၄။ ဦးနှောကနြှငြ့အာရုံကှောကုသဆောငြ
၁၅။ ဦးနှောကနြှငြ့အာရုံကှောခှဲစိတဆြောငြ
၁၆။ ကငဆြာရောဂါဆေးကုသဆောငြ
၁၇။ ဓာတရြောငခြှညဌြာန
၁၈။ အဏုမှူရောငခြှညဌြာန
၁၉။ အကှောအဆဈပှနလြညသြနစြှမြးရေးဌာန
၂၀။ အရပှေားဌာန
၂၁။ စိတကြနွြးမာရေးဌာန
၂၂။ ကူးစကလြူနာကုသဆောငြ
၂၃။ မကွနြှာမေးရိုးခံတှငြးပှုပှငမြှုဆိုငရြာခှဲစိတဌြာန
၂၄။ သှားနှငြ့ခံတှငြးဌာန
၂၅။ ဓာတမြှနဌြာန
၂၆။ အရေးပေါခြှဲစိတခြနြး
၂၇။ ဓာတခြှဲဌာန
၂၈။ မှုခငြးဌာန

 

 

၄။           ပှငပြလူနာပှသနိုငသြောအခွိနမြွား

(က)   နပှညေတြောြ ပှညသြူ့ဆေးရုံကှီး (ခုတငြ-၁၀၀၀)  အရေးပေါဌြာနတှငြ နေ့စဉြ (၂၄)နာရီ ပှငပြလူနာမွားကှညြ့ရှုကုသပေးပါသညြ။

 

          (ခ)     နပှညေတြောပြှညသြူ့ဆေးရုံကှီး (ခုတငြ-၁၀၀၀)တှငြ နေ့ရကမြွားအလိုကြ အထူးကုဌာနမွား၌ ပှငပြလူနာကှညြ့ရကနြှငြ့ အခွိနဇြယား

 

 

စဥြ

 

နေ့ရကြ

Specialist OPD 1 Specialist OPD 2 ကုသဆောငတြှငကြှညြ့ရှု့ခှငြး
ဌာန အခွိနြ ဌာန အခွိနြ ဌာန အခွိနြ
၁။ တနငြျလာနေ့ အသညြးဌာန နံနကြ(၉း၀၀)မှ (၁၂း၀၀)အထိ အစာအိမနြှငြ့အူလမြးကှောငြးဆေးကုဌာန နံနကြ(၉း၀၀)မှ (၁၁း၀၀)အထိ ကငဆြာဆေးကုဌာန နံနကြ(၈း၀၀)မှ (၁၁း၀၀)အထိ
        အရပှေားဌာန နံနကြ(၉း၀၀)မှ (၁၂း၀၀)အထိ ကငဆြာဓါတရြောငခြှညဌြာန နံနကြ(၈း၀၀)မှ (၁၁း၀၀)အထိ
        မကွနြှာ၊ မေးရိုးနှငြ့ခံတှငြး ပှုပှငမြှုဆိုငရြာ ခှဲစိတကြုဌာန နံနကြ(၉း၀၀)မှ (၁၂း၀၀)အထိ ဦးနှောကနြှငြ့အာရုံကှော

ဆေးကုဌာန

နံနကြ(၉း၀၀)မှ (၁၂း၀၀)အထိ
        နှလုံးဆေးကုဌာန နံနကြ(၈း၀၀)မှ (၁၁း၀၀)အထိ
        သှားနှငြ့ခံတှငြးပှငပြလူနာ

ဌာန

နံနကြ(၉း၀၀)မှ ညနေ(၄း၀၀)အထိ
        စိတကြနွြးမာဌာန နံနကြ(၈း၀၀)မှ (၁၁း၀၀)အထိ
        အဏုမှူရောငခြှညဌြာန နံနကြ(၉း၀၀)မှ

နံနကြ(၁၁း၀၀)ထိ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          (ခ)     နပှညေတြောပြှညသြူ့ဆေးရုံကှီး (ခုတငြ-၁၀၀၀)တှငြ နေ့ရကမြွားအလိုကြ အထူးကုဌာနမွား၌ ပှငပြလူနာကှညြ့ရကနြှငြ့ အခွိနဇြယား

 

 

စဥြ

 

နေ့ရကြ

Specialist OPD 1 Specialist OPD 2 ကုသဆောငတြှငကြှညြ့ရှု့ခှငြး
ဌာန အခွိနြ ဌာန အခွိနြ ဌာန အခွိနြ
၁။ အငြျဂါနေ့ ဖွားနာဆောငြ (၁) နံနကြ(၉း၀၀)မှ (၁၂း၀၀)အထိ ခှဲစိတကြုသဆောငြ နံနကြ(၉း၀၀)မှ (၁၂း၀၀)အထိ ကငဆြာဆေးကုဌာန နံနကြ(၈း၀၀)မှ (၁၁း၀၀)အထိ
ဆီးနှငြ့ကွောကကြပြ

ခှဲစိတဌြာန

နံနကြ(၁၀း၀၀)မှ (၁၂း၀၀)အထိ အရိုးကုသဆောငြ နံနကြ(၈း၀၀)မှ (၁၂း၀၀)အထိ ကငဆြာဓါတရြောငခြှညဌြာန နံနကြ(၈း၀၀)မှ (၁၁း၀၀)အထိ
ဦးနှောကနြှငြ့အာရုံကှောဆေးကုဌာန

(အတကရြောဂါလူနာ)

နံနကြ(၉း၀၀)မှ (၁၂း၀၀)အထိ
        သှားနှငြ့ခံတှငြးပှငပြလူနာဌာန နံနကြ(၉း၀၀)မှ

ညနေ(၄း၀၀)ထိ

        စိတကြနွြးမာဌာန နံနကြ(၈း၀၀)မှ

(၁၁း၀၀)ထိ

        အကှောအဆဈ

(လူနာသဈ)

နံနကြ(၈း၀၀)မှ (၁၁း၀၀)အထိ
        နှလုံးဆေးကုဌာန နံနကြ(၈း၀၀)မှ (၁၁း၀၀)အထိ
        အဏုမှူရောငခြှညဌြာန နံနကြ(၉း၀၀)မှ

နံနကြ(၁၁း၀၀)ထိ

 

 

 

 

 

 

 

 

          (ခ)     နပှညေတြောပြှညသြူ့ဆေးရုံကှီး (ခုတငြ-၁၀၀၀)တှငြ နေ့ရကမြွားအလိုကြ အထူးကုဌာနမွား၌ ပှငပြလူနာကှညြ့ရကနြှငြ့ အခွိနဇြယား

 

စဥြ

 

နေ့ရကြ

Specialist OPD 1 Specialist OPD 2           ကုသဆောငတြှငကြှညြ့ရှု့ခှငြး
ဌာန အခွိနြ ဌာန အခွိနြ ဌာန အခွိနြ
၁။ ဗုဒျဓဟူးနေ့ Hepatitis C နံနကြ(၉း၀၀)မှ (၁၁း၀၀)အထိ အရပှေားဌာန နံနကြ(၉း၀၀)မှ (၁၂း၀၀)အထိ ကငဆြာဆေးကုဌာန နံနကြ(၈း၀၀)မှ (၁၁း၀၀)အထိ
မကွနြှာ၊ မေးရိုးနှငြ့ခံတှငြး ပှုပှငမြှုဆိုငရြာခှဲစိတကြုဌာန နံနကြ(၉း၀၀)မှ (၁၂း၀၀)အထိ ကငဆြာဓါတရြောငခြှညဌြာန နံနကြ(၈း၀၀)မှ (၁၁း၀၀)အထိ
      ဦးနှောကနြှငြ့အာရုံကှော

ခှဲစိတဌြာန

နံနကြ(၁၀း၀၀)မှ (၁၂း၀၀)အထိ သှားနှငြ့ခံတှငြးပှငပြလူနာဌာန နံနကြ(၉း၀၀)မှ

ညနေ(၄း၀၀)ထိ

        ဆီးခွိုပညာပေးဌာန နေ့လညြ(၂း၀၀)မှ

(၄း၀၀)ထိ

အကှောအဆဈ

(လူနာဟောငြး)

နံနကြ(၈း၀၀)မှ (၁၁း၀၀)အထိ
        အဏုမှူရောငခြှညဌြာန နံနကြ(၉း၀၀)မှ

နံနကြ(၁၁း၀၀)ထိ

 

 

စဥြ

 

နေ့ရကြ

Specialist OPD 1 Specialist OPD 2 ကုသဆောငတြှငကြှညြ့ရှု့ခှငြး
ဌာန အခွိနြ ဌာန အခွိနြ ဌာန အခွိနြ
၁။ ကှာသပတေး ဖွားနာဆောငြ(၁) နံနကြ(၉း၀၀)မှ (၁၂း၀၀)အထိ ခှဲစိတကြုသဆောငြ နံနကြ(၈း၀၀)မှ (၁၂း၀၀)အထိ ကငဆြာဆေးကုဌာန နံနကြ(၈း၀၀)မှ (၁၁း၀၀)အထိ
ဆီးနှငြ့ကွောကကြပခြှဲစိတဌြာန နံနကြ(၉း၀၀)မှ (၁၁း၀၀)အထိ အရိုးကုသဆောငြ နံနကြ(၈း၀၀)မှ (၁၂း၀၀)အထိ ကငဆြာဓါတရြောငခြှညဌြာန နံနကြ(၈း၀၀)မှ (၁၁း၀၀)အထိ
      သှားနှငြ့ခံတှငြးပှငပြလူနာဌာန နံနကြ(၉း၀၀)မှ

ညနေ(၄း၀၀)ထိ

        စိတကြနွြးမာဌာန နံနကြ(၈း၀၀)မှ

(၁၁း၀၀)ထိ

        ဆီးနှငြ့ကွောကကြပဆြေးကုဌာန နံနကြ(၈း၀၀)မှ (၁၂း၀၀)အထိ
        အဏုမှူရောငခြှညဌြာန နံနကြ(၉း၀၀)မှ

နံနကြ(၁၁း၀၀)ထိ

 

          (ခ)     နပှညေတြောပြှညသြူ့ဆေးရုံကှီး (ခုတငြ-၁၀၀၀)တှငြ နေ့ရကမြွားအလိုကြ အထူးကုဌာနမွား၌ ပှငပြလူနာကှညြ့ရကနြှငြ့ အခွိနဇြယား

 

 

စဥြ

 

နေ့ရကြ

Specialist OPD 1 Specialist OPD 2 ကုသဆောငတြှငကြှညြ့ရှု့ခှငြး
ဌာန အခွိနြ ဌာန အခွိနြ ဌာန အခွိနြ
၁။ သောကှာနေ့ ART နံနကြ(၉း၀၀)မှ

(၁၁း၀၀)အထိ

နေ့လညြ(၁း၀၀)

ညနေ(၄း၀၀)အထိ

အရပှေားဌာန နံနကြ(၉း၀၀)မှ (၁၂း၀၀)အထိ ကငဆြာဓါတရြောငခြှညဌြာန

(လူနာအသဈ+အဟောငြး)

နံနကြ(၈း၀၀)မှ (၁၁း၀၀)အထိ
    မကွနြှာ၊ မေးရိုးနှငြ့

ခံတှငြး ပှုပှငမြှုဆိုငရြာခှဲ

စိတကြုဌာန

နံနကြ(၉း၀၀)မှ (၁၂း၀၀)အထိ သှားနှငြ့ခံတှငြးပှငပြလူနာဌာန နံနကြ(၉း၀၀)မှ

ညနေ(၄း၀၀)ထိ

    ဆီးနှငြ့ကွောကကြပဆြေးကုဌာန နံနကြ(၉း၀၀)မှ (၁၂း၀၀)အထိ အဏုမှူရောငခြှညဌြာန နံနကြ(၉း၀၀)မှ

နံနကြ(၁၁း၀၀)ထိ

 

 

             

Leave a Comment