ပုဂ္ဂလိကကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဗဟိုအဖွဲ့အစည်းအဝေး (၂/၂၀၂၂) အား ကျင်းပ

ပုဂ္ဂလိက ကျန်းမာရေး လုပ်ငန်းဆိုင်ရာဗဟိုအဖွဲ့အစည်းအဝေးကို (၉-၅-၂၀၂၂) ရက်နေ့နှင့် (၁၆-၈-၂၀၂၂) ရက်နေ့တို့တွင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကုသရေးဦးစီးဌာနအောက်တွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော ဖော်ပြပါ လစ်လပ်ရာထူး(လစာနှုန်း- ၂၁၆ဝဝဝိ-၂ဝဝဝိ-၂၂၆ဝဝဝိ)နေရာများအတွက်လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန ကုသရေးဦးစီးဌာန လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း ၁။      ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကုသရေးဦးစီးဌာနအောက်တွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော ဖော်ပြပါ လစ်လပ်ရာထူး(လစာနှုန်း- ၂၁၆ဝဝဝိ-၂ဝဝဝိ-၂၂၆ဝဝဝိ)နေရာများအတွက် လျှောက်လွှာများ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်- စဉ် ရာထူးအမည် လစ်လပ်နေရာ ပညာအရည်အချင်း (က) ဆေးဘက်ကျွမ်းကျင်(၂)(ဓာတ်မှန်) ၃၀ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဓာတ်မှန်ရိုက်နှင့် ပုံရိပ်ဖော်နည်းပညာဘွဲ့ (ခ) ဆေးဘက်ကျွမ်းကျင်(၂)(ဓာတ်ခွဲ) ၃၀ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဓာတ်ခွဲနည်းပညာဘွဲ့ (ဂ) ဆေးဘက်ကျွမ်းကျင်(၂)(အကြော) ၁၅ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာခန္ဓာသန်စွမ်းမှု နည်းပညာဘွဲ့ (ဃ) ဆေးဘက်ကျွမ်းကျင်(၂) (ခြေတုလက်တု) ၁၀ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာခြေတုလက်တု အားပြုကိရိယာနည်းပညာဘွဲ့ (င) ဆေးဘက်ကျွမ်းကျင်(၂)(ဆေးဝါး) ၃၀ ဆေးဝါးသိပ္ပံဘွဲ့ (စ) ဆေးဘက်ကျွမ်းကျင်(၂)(ရူပဗေဒ) ၃၀ သိပ္ပံဘွဲ့ (ရူပဗေဒ) ၂။       ဖော်ပြပါသတ်မှတ်အရည်အချင်းနှင့်ပြည့်စုံသူများ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်- (က)    ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ရမည်။ (ခ)     လျှောက်လွှာပိတ်သည့်ရက်တွင် အသက်(၃၀)နှစ်ထက် မကျော်လွန်သူဖြစ်ရမည်။ […]