အိတ်ဖွင့်တင်ဒါအမှတ် – 1DMS/2022-2023(L)(31 Groups) ၏ နောက်ဆက်တွဲ တင်ဒါအောင်စာရင်း (ပထမအကြိမ်နှင့်ဒုတိယအကြိမ်)

Leave a Comment