တင်ဒါအမှတ်- 4DMS/2022-2023 (L)Envelope B တွင်ပါဝင်ရမည့် စာရွက်စာတမ်းများစိစစ်မည်

တင်ဒါအမှတ်- 4DMS/2022-2023 (L) ဖြင့် တင်ဒါခေါ်ဆိုထားသော အဏုမြူရောင်ခြည်ဆေးနှင့်ဆေးပစ္စည်းများ၏ Envelope B တွင်ပါဝင်ရမည့် စာရွက်စာတမ်းများစိစစ်မည့် အချိန်ဇယားအားကြေငြာအပ်ပါသည်။

Leave a Comment