(၂၀၁၉-၂၀၂၀)ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ကုသရေးဦးစီးဌာန၊ ဝယ်ယူ/ဖြန့်ဖြူးရေးဌာနမှ ခေါ်ယူသော Tender No.9 DMS/Cur 2019-2020 (L) ၏ တင်ဒါအောင်စာရင်း

Leave a Comment