(၂၀၁၉-၂၀၂၀) ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် Implementation Research၊ Clinical Research နှင့် Public Health Research သုတေသန အဆိုပြုလွှာ proposal များ နောက်ဆုံးထား ပေးပို့လျှောက်ထားရမည့်ရက် တိုးမြှင့်သတ်မှတ်ခြင်း၊

Download pdf;

Click to access IR.pdf

Leave a Comment