မွန်ပြည်နယ်တွင် Electronic Monthly Implementation Reporting System သင်တန်းပြုလုပ်ကျင်းပခြင်း

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၂) ရက်

ကုသရေးဦးစီးဌာန၊ ဘဏ္ဍာရေးဌာနမှ ဝန်ထမ်းများနှင့် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းများ ပူးပေါင်း၍ ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ နည်းပညာအကူအညီဖြင့် Electronic Monthly Implementation Reporting System သင်တန်းအား မွန်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ငွေစာရင်းကိုင်ဝန်ထမ်းများအား (၁၇-၁၁-၂၀၁၉) မှ (၁၉-၁၁-၂၀၁၉) အထိ (၃) ရက် တိုင်အောင် Refresher Training ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

Leave a Comment