ကုသရေးဦးစီးဌာနအောက်ရှိ ဌာနခွဲများ၊ ဆေးရုံများ၏ သက်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိုPaperless Workshop Website (www.event-mohs.gov.mm) တွင်ဖော်ပြနိုင်ရေးအတွက် အချက်အလက်များ ပေးပို့ရန်အကြောင်းကြားခြင်း

Leave a Comment