ဝန်ထမ်းရေးရာဌာနခွဲ၏လုပ်ငန်းတာဝန်ဝတ္တရားများ

ဝနထွမွးရေးရာဌာနခှဲ၏ လုပငွနွးတာဝနမွှား

(၁)  ကနွှးမာရေးဆိုငရွာဝနဆွောငမွှုမှား ပှညွ့ဝစှာပေးအပနွိုငအွတှကွ လိုအပသွော ကှှမွးကငှဝွနထွမွးမှား ရရှိစရနအွေတှကွ ဝနထွမွးလိုအပခွကှမွှားအား ခနွ့မှနွးတှကခွကှခွှငွး၊ မူဝါဒမူကှမွးမှားခမှှတခွှငွး နှငွ့ သဈလှငဝွနထွမွးမှား ခနွ့ထားနိုငစွရနအွေတှကွ ဝနထွမွးအဖှဲ့အစညွး အကှီးအကဲမှား၏ လမွးညှှနခွကှမွှားနှငွ့အညီ သကဆွိုငရွာ မိတဖွကွ အဖှဲ့အစညွးမှားနှငွ့ ညှိနိုငွးဆောငရွှကခွှငွး

 

(၂)      ကနှှးမာရေးဆိုငရှာ ဝနဆှောငမှှုမှားကို ပှညသှူလူထုထံသို့ပေးအပရှာတှငှ ပှညသှူ လူထု၏လိုအပခှကှှ၊ နိုငငှံတောမှှခမှှတထှားသောမူဝါဒမှား၊ ကနှှးမာရေးနှငှ့အားကစား ဝနကှှီးဌာနမှ ခမှှတထှားသော မူဝါဒ၊ရညမှှနှးခကှမှှားနှငှ့အညီ ပှညှ့ဝစှာဝနဆှောငမှှု ပေးအပနှိုငရှနအှတှကှ ဝနထှမှးမှားအား ပှောငှးရှေ့နရောခထှားခှငှးကိဈစရပမှှားကို ဝနထှမှး အဖှဲ့အစညှး အကှီးအကဲ၏ အတညပှှုမှုနှငှ့အတူ စီမံခနှ့ခှဲခှငှး

(၃)     တာဝနထှမှးဆောငလှှကှရှှိသော ဝနထှမှးမှား၏ ရာထူးအဆငှ့ဆငှ့တိုးမှှငှ့ ပေးခှငှးဆိုငရှာ ကိဈစရပမှှားအတှကှ မူဝါဒမူကှမှးမှားရေးဆှဲသတမှှတခှှငှး၊ နိုငငှံဝနထှမှးဉပဒေ နှငှ့နိုငငှံ့ဝနထှမှးနညှးဉပဒပေါ ရာထူးတိုးမှှငှ့ရေး ဆိုငရှာ သတမှှတခှကှမှှားနှင့အှညီ တနှးစီဇယားမှား ရေးဆှဲခှငှး

(၄)     တာဝနထှမှးဆောငလှှကှရှှိသော ဝနထှမှးမှား၏ ခံစားပိုငခှှငှ့ရှိသော ခှငှ့ကိဈစရပမှှားနှငှ့ ပတသှကှ၍ နိုငငှံ့ဝနထှမှးဉပဒနှငှေ့ နိုငငှံ့ဝနထှမှးနညှးဉပဒပေါ သတမှှတခှကှမှှားနှငှ့အညီ စီမံခနှ့ခှဲခှငှး

(၅)     တာဝနထှမှးဆောငလှှကှရှှိသော ဝနထှမှးမှား၏ ကိုယရှေးအခကှအှလကမှှားအား မှတတှမှးပှုစုခှငှး၊ ထိနှးသိမှးခှငှး၊ အခှိနနှှငှ့တပှညှးညီ ပှငဆှငပှှောငှးလဲပေးခှငှး

(၆)     တာဝနထှမှးဆောငလှှကှရှှိသော ဝနထှမှးမှား၏ ရရှိခံစားခှငှ့ရှိသော နိုငငှံတောမှှ ခှီးမှှငှ့သညှ့ ဂုဏထှူးဆောငအှမှတတှံဆိပမှှား၊ ဂုဏပှှုခှီးမှှငှ့ငှမှေားအား ခံစားခှငှ့ရရှိနိုငစှရနှေ စီမံဆောငရှှကခှှငှး

(၇)     တာဝနထှမှးဆောငလှှကှရှှိသော ဝနထှမှးမှား၏ရာထူးမှ နုတထှှကခှှငှ့ တောငှးခံ လာခှငှး ကိဈစရပမှှား အပေါှ ဝနထှမှးအဖှဲ့အစညှးအကှီးအကဲ၏ သဘောထားမှတခှကှရှယူပှီး လိုအပသှော ရုံးလုပငှနှးဆိုငရှာ ကိဈစရပမှှားကို နိုငငှံ့ဝနထှမှးဉပဒနှငှေ့ နိုငငှံ့ဝနထှမှး နညှးဉပဒပေါ သတမှှတခှကှမှှားနှငှ့အညီ ဆောငရှှကစှီမံခနှ့ခှဲခှငှး

(၈)     တာဝနထှမှးဆောငလှှကှရှှိသော ဝနထှမှးမှား၏ ရာထူးမှ အငှိမှးစားယူခှငှး ကိဈစရပမှှား အပေါတှှငှ ဝနထှမှးအဖှဲ့အစညှးအကှီးအကဲ၏ သဘောထားမှတခှကှရှယူပှီး လိုအပသှော ရုံးလုပငှနှးဆိုငရှာ ကိဈစရပမှှားကို နိုငငှံ့ဝနထှမှးဉပဒနှငှေ့ နိုငငှံ့ဝနထှမှး နညှးဉပဒပေါ သတမှှတခှကှမှှားနှငှ့အညီ ဆောငရှှကစှီမံခနှ့ခှဲခှငှး

(၉)     တာဝနထှမှးဆောငလှှကှရှှိသော ဝနထှမှးမှား၏ အရညအှသှေး တိုးတကမှှငှ့မား လာစရေေး နှငှ့ ဝနထှမှးမှား၏ လိုအပခှကှမှှားကို ဖှညှ့စညှးဆောငရှှကပှေးနိုငရှနအှတှကှ သုတသနလေုပငှနှးမှား ဆောငရှှကခှှငှး

(၁၀)   ဝနထှမှးအဖှဲ့အစညှး၏ အကှီးအကဲမှ သီးခှားတာဝနပှေးအပမှှုမှားအား စီမံ ဆောငရှှကခှှငှး

Leave a Comment