ထိုင်းနိုင်ငံ၊ International Cooperation Agency (TICA) မှ ပညာသင်ဆုများအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

ထိုင်းနိုင်ငံ၊ International Cooperation Agency (TICA) မှ ပညာသင်ဆုများအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

http://mohs.gov.mm/Content/scholarships/list?pagenumber=1&pagesize=9&fbclid=IwAR0wnyNGoHTPJ5V6ozVOD_pciZaGHxTU6tvfTpseZlW95DjCvh-KtFKxKYw

Leave a Comment