ဝန်ထမ်းရေးရာဌာနခွဲ

ဝန်ထမ်းရေးရာဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

(၁)     ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများ ပြည့်ဝစွာပေးအပ်နိုင်ရန်အတွက် လိုအပ်သော ကျွမ်းကျင် ဝန်ထမ်းများ ရရှိစေရန်အတွက် ဝန်ထမ်းလိုအပ်ချက်များအား ခန့်မှန်းတွက်ချက်ခြင်း၊ မူဝါဒမူကြမ်းများချမှတ်ခြင်းနှင့် သစ်လွင်ဝန်ထမ်းများ ခန့်ထားနိုင်စေရန်အတွက် ဝန်ထမ်း အဖွဲ့အစည်းအကြီးအကဲများ၏ လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီ သက်ဆိုင်ရာ မိတ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ညိှနိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း

(၂)      ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများကို ပြည်သူလူထုထံသို့ပေးအပ်ရာတွင် ပြည်သူ လူထု၏လိုအပ်ချက်၊ နိုင်ငံတော်မှချမှတ်ထားသောမူဝါဒများ၊ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစား ဝန်ကြီးဌာနမှ ချမှတ်ထားသော မူဝါဒ၊ရည်မှန်းချက်များနှင့်အညီ ပြည့်ဝစွာဝန်ဆောင်မှု ပေးအပ်နိုင်ရန်အတွက် ဝန်ထမ်းများအား ပြောင်းရွေ့နေရာချထားခြင်းကိစ္စရပ်များကို ဝန်ထမ်း အဖွဲ့အစည်း အကြီးအကဲ၏ အတည်ပြုမှုနှင့်အတူ စီမံခန့်ခွဲခြင်း

(၃)     တာဝန်ထမ်းဆောင်လျှက်ရှိ သော ဝန်ထမ်းများ၏ ရာထူးအဆင့်ဆင့်တိုးမြှင့် ပေးခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအတွက် မူဝါဒမူကြမ်းများရေးဆွဲသတ်မှတ်ခြင်း၊ နိုင်ငံဝန်ထမ်းဉပဒေ နှင့်နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဉပဒေပါ ရာထူးတိုးမြှင့်ရေး ဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ တန်းစီဇယားများ ရေးဆွဲခြင်း

(၄)     တာဝန်ထမ်းဆောင်လျှက်ရှိသော ဝန်ထမ်းများ၏ ခံစားပိုင်ခွင့်ရှိသော ခွင့်ကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဉပဒေနှင့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဉပဒေပါ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ စီမံခန့်ခွဲခြင်း

(၅)     တာဝန်ထမ်းဆောင်လျှက်ရှိသော ဝန်ထမ်းများ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များအား မှတ်တမ်းပြုစုခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ အချိန်နှင့်တပြည်းညီ ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲပေးခြင်း

(၆)     တာဝန်ထမ်းဆောင်လျှက်ရှိသော ဝန်ထမ်းများ၏ ရရှိခံစားခွင့်ရှိသော နိုင်ငံတော်မှ ချီးမြှင့်သည့် ဂုဏ်ထူးဆောင်အမှတ်တံဆိပ်များ၊ ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်ငွေများအား ခံစားခွင့်ရရှိနိုင်စေရန် စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း

(၇)     တာဝန်ထမ်းဆောင်လျှက်ရှိသော ဝန်ထမ်းများ၏ရာထူးမှ နုတ်ထွက်ခွင့် တောင်းခံ လာခြင်း ကိစ္စရပ်များ အပေါ် ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းအကြီးအကဲ၏ သဘောထားမှတ်ချက်ရယူပြီး လိုအပ်သော ရုံးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဉပဒေနှင့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း နည်းဉပဒေပါ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်စီမံခန့်ခွဲခြင်း

(၈)     တာဝန်ထမ်းဆောင်လျှက်ရှိသော ဝန်ထမ်းများ၏ ရာထူးမှ အငြိမ်းစားယူခြင်း ကိစ္စရပ်များ အပေါ်တွင် ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းအကြီးအကဲ၏ သဘောထားမှတ်ချက်ရယူပြီး လိုအပ်သော ရုံးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဉပဒေနှင့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း နည်းဉပဒေပါ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်စီမံခန့်ခွဲခြင်း

(၉)     တာဝန်ထမ်းဆောင်လျှက်ရှိသော ဝန်ထမ်းများ၏ အရည်အသွေး တိုးတက်မြင့်မား လာစေရေး နှင့် ဝန်ထမ်းများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်စည်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန်အတွက် သုတေသနလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း

(၁၀)   ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်း၏ အကြီးအကဲမှ သီးခြားတာဝန်ပေးအပ်မှုများအား စီမံ ဆောင်ရွက်ခြင်း