ရန်ကင်းကလေးဆေးရုံကြီး

 

၁။      ဆေးရုံတညရွှိရာနရော         –         အမှတွ- ၈၅၊ သဈစာလမွး၊ ကံဘဲ့ရပကွှကွ၊ ရနကွငွး။

၂။       ဆေးရုံ၏မကှနွှာစာဓါတပွုံ

၃။      ဆကသွှယရွမညွ့လိပစွာ       –         ၀၁ ၈၅၅၀၆၈၉၊ ၀၁ ၈၅၅၀၆၈၅၊ ၀၁ ၈၅၅၀၆၈၄

၄။      ဆေးကုသမှုပေးနိုငသွော       –         ဆေးကုသဆောငွ – ၁၊ ၂၊ ၃၊ ခှဲစိတကွုသဆောငွ၊ နှလုံး

ဌာနမှား                                     ဆေးကုသဆောငွ၊ နှလုံးခှဲစိတကွုသဆောငွ၊ မှေးကငွး

(Speciality Units)                        စအထူးကှပမွတကွုသဆောငွ၊ အထူးကှပမွတကွုသ                                                 ဆောငွ၊ ကှောကကွပကွုသဆောငွ၊ ဓါတမွှနဌွာန၊ ဓါတွ

ခှဲဌာန။ အရေးပေါနွှင့ပွှငပွလူနာဌာန၊ အကှောအဆဈ

ပှနလွညသွနစွှမွးရေးဌာန။

၅။      ပှငပွလူနာပှသနိုငသွောအခှိနမွှား

(၄.၁)General OPD Timetable       –         ၂၄ နာရီ

(၄.၂)Specialist OPD           –     တနငွလြာ – ခှဲစိတကွုသဆောငွ ၁၀း၀၀ မှ ၁၂း၀၀

Timetable                           အငွဂြါ      -ဆေးကုသဆောငွ ၂             ၁၀း၀၀ မှ ၁၂း၀၀

နှလုံးဆေးကုသဆောငွ           ၁၀း၀၀ မှ ၁၂း၀၀

နှလုံးခှဲစိတကွုသဆောငွ        ၀၁း၀၀ မှ ၀၃း၀၀

ဗုဒဓြဟူး   – ဆေးကုသဆောငွ ၁         ၁၀း၀၀ မှ ၁၂း၀၀

ကှောကကွပွ            ၁၀း၀၀ မှ ၁၂း၀၀

ART                       ၁၀း၀၀ မှ ၁၂း၀၀

ကှာသာပတေး     – ဆေးကုသဆောငွ ၁         ၁၀း၀၀ မှ ၁၂း၀၀

ခှဲစိတကွုသဆောငွ     ၁၀း၀၀ မှ ၁၂း၀၀

ကှောကကွပွ            ၁၀း၀၀ မှ ၁၂း၀၀

နှလုံးခှဲစိတကွုသဆောငွ        ၀၁း၀၀ မှ ၀၃း၀၀

ပနွးနာရငကွှပွ                   ၀၂း၀၀ မှ ၀၄း၀၀

သောကှာ        – ဆေးကုသဆောငွ ၃         ၁၀း၀၀ မှ ၁၂း၀၀

ဦးနှောကနွှင့အွာရုံကှော        ၁၀း၀၀ မှ ၁၂း၀၀

***မှတခွကွှ။            ။ ဦးနှောကနွှင့အွာရုံကှောသညလွ(၁)လ၏ ဒုတိယပတနွှင့စွတုတထြပတမွှာ

ဖှဈသညွ။

၆။      ပှညသွူလူထုကိုသတငွး        –         Immunization Clinic ကိုအပတစွဉွ ဗုဒဓြဟူးနေ့တိုငွး

ပေးလိုသည့အွခကှမွှား                  နံနကွ ၉း၀၀ နာရီ မှ ၃း၀၀ နာရီအတှငွးမှေးကငွးစမှ

အသကွ (၅)နှဈအောကွ ကလေးမှားအားကာကှယွ

ဆေးမှားထိုးနှံပေးလကှရွှိပါသညွ။

 

 

Leave a Comment