အမျိုးသားပြန်လည်သန်စွမ်းရေးဆေးရုံ

၁။ တညနြရော           –        ကွိုကဝြိုငြးဘုရားလမြးနှငြ့ မငြးဓမျမလမြးထောငြ့

                                                မရမြးကုနြးမှို့နယြ၊ ရနကြုနမြှို့။

၂။ ဆကသြှယရြမညြ့ လိပစြာ  –        ၀၉ – ၄၅၇၇၅၈၅၇၇ (ပှငပြလူနာဌာန)

                                                ၀၉- ၄၅၇၇၅၈၅၇၆ ( 24 hour Duty Room)

                                                ၀၁ – ၆၆၀၈၉၈ (ဆေးရုံအုပကြှီးရုံးခနြး)

                                                ၀၁-၉၆၆၄၆၅၀ (Fax)

                                                nationalrehabilitationygn@gmail.com

                                                Facebook Page – National Rehabilitation Hospital

 

 

၃။ ဆေးကုသမှုပေးနိုငသြောဌာနမွား

  • Medical Rehabilitation department

အကှောအဆဈနှငြ့ ပှနလြညသြနစြှမြးရေးအထူးကုဆရာဝနမြွားနှငြ့ သူနာပှုမွားမှ လူနာမွား၏ ကနွြးမာရေးနှငြ့ ပှနလြညထြူထောငရြေးအတှကြ လိုအပသြောစဈဆေးမှုနှငြ့ ဆေးဝါးကုသခှငြးမွား ပှုလုပပြေးသောဌာန။

  • Physiotherapy Department

အကှောအဆဈပညာရှငမြွားမှ ရောဂါအလိုကြ သကဆြိုငသြော ကုသမှုမွားဖှဈသညြ့ စကပြဈစညြးမွားနှငြ့ နာကငွမြှုမွားသကသြာစရနြေ ကုသခှငြး၊ လေ့ကငွြ့ခနြးမွားဖှငြ့ ပှနလြညသြနစြှမြးလာရနြ ကုသပေးခှငြး။

  • Prosthetics & Orthotics Department

ခှတေုလကတြုနှငြ့ အားပှုကိရိယာကွှမြးကငွပြညာရှငမြွားမှ လိုအပသြော လူနာမွားကို      ခှတေုလကတြုနှငြ့ အားပှုကိရိယာမွားပှုလုပပြေးခှငြး။

၄။ ပှငပြလူနာပှသနိုငသြော အခွိနမြွား

(၄.၂)  Specialist OPD Timetable

Day (နေ့) Time (အခွိနြ)
နံနကြ (၉)နာရီမှ နေ့လညြ (၁၂) နာရီ

(9:00 Am – 12:00 Noon)

နေ့လညြ (၂) နာရီမှ (၄) နာရီ

(2:00Pm – 4:00Pm)

တနလာ

Monday

အတှငြးလူနာ

(In- Patient)

Electromyography(EMG)

Musculoskeletal Ultrasound (USG)

 

အငျ်ဂါ

Tuesday

 

ပှငပြလူနာ (အသဈ)

Out Patient (New)

ပှငပြလူနာ (အသဈ)

Out Patient (New)

ဗုဒျဓဟူး

Wednesday

 

ပှငပြလူနာ(အဟောငြး)

Follow Up

ပဈစညြးအဟောငြးပှုပှငပြေးခှငြး

(Repair prosthetic & Orthotic Clinic)

ပှငပြလူနာ(အဟောငြး)

Follow Up

 

ကှာသပတေး

Thursdays

 

 

ပှငပြလူနာ (အသဈ)

Out Patient (New)

ပှငပြလူနာ (အသဈ)

Out Patient (New)

သောကှာ

Friday

ခှတေုလကတြုနှငြ့ အားပှုကိရိယာ

ပဈစညြးအသဈ ပှုလုပပြေးခှငြး

(Prosthetic & Orthotic Clinic)

 

ဝှီးခွဲပေးအပမြညြ့လူနာမွားအား ကှညြ့ရှုစဈဆေးပေးခှငြး

(Wheelchair Provision Clinic)

Leave a Comment