အင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲ

အင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲ
ဌာနဖွဲ့စည်းပုံ

အရာထမ်းများ

ညွှန်ကြားရေးမှူး

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး

လ/ထညွှန်ကြားရေးမှူး

ဦးစီးအရာရှိ

လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာ

၂၂

အရာထမ်းပေါင်း

၃၈

အမှုထမ်းများ

ဌာနခွဲစာရေး

အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ

၂၄

အကြီးတန်းစာရေး

၁၇

အငယ်တန်းစာရေး

လက်နှိပ်စက်/ကွန်ပျူတာ လုပ်ဆောင်ရေးမှူး

ပုံဆွဲ

စက်ပြင်

လုပ်သား (အထွေထွေ)

၃၀

အမှုထမ်းပေါင်း

၉၇

ဌာန၏လုပ်ငန်းတာဝန်များ

၁။

မိမိတို့ဌာန၏ ဒီဇိုင်း၊ ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုနှင့် အရည်အသွေး ထိန်းသိမ်းစစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကို တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

၂။

ကုသရေးဦးစီးဌာနလက်အောက်ရှိ ဆေးရုံများ၊ ဆေးခန်းများအတွက် ခေတ်မှီ ဒီဇိုင်းပုံစံများ ပြုစုရေးဆွဲထုတ်လုပ်နိုင်ရန်နှင့် ခန့်မှန်းခြေကုန်ကျစရိတ်များရေးဆွဲနိုင်ရန် စီမံဆောင်ရွက်မှု ပေးခြင်း။

၃။

ကုသရေးဦးစီးဌာနလက်အောက်ရှိ ဆေးရုံများ၏ ခွဲစိတ်ခန်းနှင့်ရောဂါရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းများ တွင် သုံးစွဲသော ခေတ်မီလုပ်ငန်းသုံးစက်ပစ္စည်းကိရိယာများ မှာယူတပ်ဆင်နိုင်ရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများနှင့် ညှိနှိုင်းပေါင်းစပ်မှုပေးခြင်း။

၄။

ဆေးရုံများအသစ် တိုးချဲ့ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းအတွက် မြေနေရာအနေအထားပေါ်မူတည်၍ သင့်လျော်သော ဒီဇိုင်းပုံစံများထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ခန့်မှန်းခြေစာရင်းများရေးဆွဲနိုင်ရန် စီမံ ဆောင်ရွက်မှုပေးခြင်း။

၅။

လုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ရေရရှိရေး နှင့် သန့်ရှင်းရေးဆိုင်ရာ သင့်လျော်သော ဒီဇိုင်းပုံစံများရေးဆွဲခြင်း၊ ခန့်မှန်းခြေစာရင်းများ ပြုစုခြင်း။

၆။

ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းများ၏လျှပ်စစ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ စက်မှုပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် အီလက်ထရောနစ်ပိုင်း ဆိုင်ရာ စနစ်များ လိုအပ်ချက်များ၊ ခွဲစိတ်ခန်းနှင့် ရောဂါရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းများတွင် သုံးစွဲသော ခေတ်မီလုပ်ငန်းသုံးစက်ပစ္စည်းကိရိယာများ စနစ်တကျတပ်ဆင် အသုံးပြု နိုင်ရေးအတွက် စီမံခန့်ခွဲမှုပေးခြင်း။

၇။

ခွဲစိတ်ခန်းနှင့် ရောဂါရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းများတွင် သုံးစွဲသော ခေတ်မီလုပ်ငန်းသုံး စက်ပစ္စည်း ကိရိယာများတပ်ဆင်နိုင်ရန် အဆောက်အဦဒီဇိုင်းပုံစံများထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ခန်မှန်းခြေစာရင်း များ ရေးဆွဲရာတွင် စီမံဆောင်ရွက်မှုပေးခြင်း။

၈။

စက်ပစ္စည်းကိရိယာများ၏ ကြံ့ခိုင်မှုစစ်ဆေးခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နိုင်ရန် စီမံ ကွပ်ကဲမှုပေးခြင်း၊

၉။

အဆောက်အဦများ တည်ဆောက်ရာတွင် အရည်အသွေးကောင်းမွန်စေရန်အတွက် အရည် အသွေး ထိန်းသိမ်းစစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် စီမံခန့်ခွဲမှုပေးခြင်း။

၁၀။

အဆင့်ဆင့်သောအင်ဂျင်နီယာများစွမ်းအားပြည့်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန် စီမံခန့်ခွဲမှုပေးခြင်း။

၁၁။

အဆောက်အဦဒီဇိုင်းပုံစံများ၊ ရေရရှိရေးနှင့် သန့်ရှင်းရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ ခန့်မှန်းခြေ သုတေသနစာရင်းများ၊အခြားသော ရုံးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအထောက်အထား စာရွက်စာတမ်းများ စနစ်တကျ စီမံခန့်ခွဲနိုင်ရန် အောက်ခြေအဆင့်ဆင့်ဝန်ထမ်းများအား စီမံကွပ်ကဲမှုပေးခြင်း။

၁၂။

ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းများတွင် ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသော ခွဲစိတ်ခန်းနှင့် ရောဂါရှာဖွေရေးလုပ်ငန်း များတွင် သုံးစွဲသော ခေတ်မီလုပ်ငန်းသုံးစက်ပစ္စည်းကိရိယာများ၊ လျှပ်စစ်လုပ်ငန်းများ၊ စက်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများနှင့် အီလက်ထရောနစ်လုပ်ငန်းများ၊ သက်ဆိုင်သည့်စာရင်းဇယား၊ စာရွက်စာတမ်း အထောက်အထားများ၊ ဒီဇိုင်းပုံစံများ စနစ်တကျ စီမံခန့်ခွဲနိုင်ရန် အောက်ခြေ အဆင့်ဆင့် ဝန်ထမ်းများအား စီမံကွပ်ကဲမှုပေးခြင်း။

၁၃။

အခါအားလျော်စွာ ကွင်းဆင်းလုပ်ငန်းတာဝန်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ လိုအပ်သော အကြံဉာဏ် များပေးခြင်း။

၁၄။

အထက်အဖွဲ့အစည်းအဆင့်ဆင့်မှတောင်းခံလာသောအစီရင်ခံစာများ အချိန်နှင့် တပြေးညီ တင်ပြနိုင်ရေးနှင့်လိုအပ်သောပုံမှန်အစီရင်ခံစာများပြုစုတင်ပြနိုင်ရေးအတွက်စီမံ ဆောင်ရွက် မှုပေးခြင်း။

၁၅။

အထက်အဖွဲ့အစည်းအဆင့်ဆင့်မှ အခါအားလျော်စွာ ပေးအပ်လာသော တာဝန်ဝတ္တရား များကို ဆောင်ရွက်ခြင်း။