သွားကျန်းမာရေးဌာနခွဲ

သွားကျန်းမာရေးဌာနခွဲ
ဌာနဖွဲ့စည်းပုံ

အရာထမ်းများ

ညွှန်ကြားရေးမှူး

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး

လ/ထညွှန်ကြားရေးမှူး

ဦးစီးအရာရှိ(လ/ထဆရာဝန်)

အရာထမ်းပေါင်း

အမှုထမ်းများ

ဌာနခွဲစာရေး

အကြီးတန်းစာရေး

အငယ်တန်းစာရေး

လက်နှိပ်စက်/ကွန်ပျူတာ လုပ်ဆောင်ရေးမှူး

ရုံးအကူ

အမှူထမ်းပေါင်း

၂၄

ဌာန၏လုပ်ငန်းတာဝန်များ

(၁)

သွားကျန်းမာရေးပညာဌာနခွဲလက်အောက်ရှိ ဝန်ထမ်းများ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ ထမ်းဆောင်မှုကို စီမံကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်း၊

(၂)

လက်အောက်ရှိဝန်ထမ်းများမှ တင်ပြလာသောကိစ္စရပ်များကို အဆုံးအဖြတ်ပေးခြင်း၊ စိစစ်၍ ဆက်လက်တင်ပြခြင်း၊

(၃)

မိမိအထက်မှ အထူးကိစ္စတစ်ရပ်အနေဖြင့် ပေးအပ်လာသော တာဝန်ဝတ္တရားများကို ကျေပွန်စွာထမ်းဆောင်ခြင်း၊

(၄)

မိမိဌာနခွဲနှင့်သက်ဆိုင်သော အစီရင်ခံစာ၊ စာရင်းအင်းများကို တိကျမှန်ကန်စွာပြုစု၍ တောင်းခံသည့်ဌာနသို့ သတ်မှတ်ချိန်အရောက် ပေးပို့ခြင်း၊

(၅)

သွားကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် အစီအစဉ်များရေးဆွဲခြင်း၊ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်လိုအပ်သလိုစီမံကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်း၊

(၆)

သွားဘက်ဆိုင်ရာသင်တန်းများအတွက် သင်တန်းသားများ ရွေးချယ်သည့်ကိစ္စရပ်များ တွင် အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအဖြစ် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၇)

သွားကျန်းမာရေးဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုလုပ်ငန်းများနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အကြံဉာဏ်များ ကို ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်(ကုသရေး)အား တင်ပြခြင်း၊ အမိန့်နာခံလျက် လိုအပ် သလို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၈)

ဦးစီးဌာနလက်အောက်ရှိဆေးရုံ၊ ဒေသန္တရ၊ ကျောင်းကျန်းမာရေးဌာနများအတွက် လိုအပ်သော သွားကုသခုံ၊ သွားဘက်ဆိုင်ရာဆေးပစ္စည်း ကိရိယာများနှင့် ဆေးဝါး ပစ္စည်းများ ထောက်ပံ့နိုင်ရေးအတွက် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (ကုသရေး) ထံ တင်ပြခြင်းနှင့်ဖြန့်ဖြူးခြင်း၊

(၉)

နိုင်ငံတကာ သို့မဟုတ် ပြည်တွင်းအဖွဲ့အစည်းများ၏ အထောက်အပံ့ဖြင့် ဆောင်ရွက် သော သွားနှင့်ခံတွင်းပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းရပ်များ၊ စီမံချက်များနှင့် သုတေသန လုပ်ငန်းများအား စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊