သူနာပြုဌာနခွဲ

သူနာပြုဌာနခွဲ
ဌာနဖွဲ့စည်းပုံ

အရာထမ်းများ

ညွှန်ကြားရေးမှူး

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး

လ/ထညွှန်ကြားရေးမှူး

ဦးစီးအရာရှိ

အရာထမ်းပေါင်း

၁၄

အမှုထမ်းများ

ရုံးအုပ်

ဌာနခွဲစာရေး

အကြီးတန်းစာရေး

၁၂

အငယ်တန်းစာရေး

၁၂

လက်နှိပ်စက်/ကွန်ပျူတာ လုပ်ဆောင်ရေးမှူး

ရုံးအကူ

အမှုထမ်းပေါင်း

၄၅

ဌာန၏လုပ်ငန်းတာဝန်များ

  • ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှချမှတ်ထားသောမူဝါဒများ၊လမ်းညွှန်ချက်များကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်း။
  • သူနာပြုစုမှုဆိုင်ရာစီမံအုပ်ချုပ်မှုလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း။
  • သူနာပြုသားဖွားသစ်လွင်ခန့်ထားခြင်း၊ပြောင်းရွေ့ခြင်း၊ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်းတို့ကိုဆောင်ရွက်ခြင်း။
  • ဆေးရုံများသို့ကွင်းဆင်း၍သူနာပြု-သားဖွားဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကိုကြည့်ရှု၊ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်း။
  • သူနာပြု−သားဖွားများ၏ခွင့်ပြု၊ခန့်ထား၊လစ်လပ်အင်အားများ၊ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကိုစနစ်တကျစုစည်းမှတ်တမ်းဆောင်ရွက်ခြင်း။
  • သူနာပြု−သားဖွားများအရည်အသွေးတိုးတက်မှုဆန်းစစ်နိုင်ရေးဆောင်ရွက်ခြင်း။
  • သူနာပြု−သားဖွားနှင့်သက်ဆိုင်သောအဖွဲ့အစည်းများ(မြန်မာနိုင်ငံသူနာပြုနှင့်သားဖွားကောင်စီ၊မြန်မာနိုင်ငံသူနာပြုနှင့်သားဖွားအသင်းစသည်)တို့နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။
  • သူနာပြုသုတေသနလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း။
  • သူနာပြုလုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်ရေးကိစ္စများဆောင်ရွက်ခြင်း။
  • သူနာပြု-သားဖွားများအရည်အသွေးတိုးတက်စေရန်ပြည်တွင်း/ပြည်ပသင်တန်းများ၊အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ၊လုပ်ငန်းခွင်သင်တန်းများစသည်တို့ကိုတက်ရောက်နိုင်ရန်တင်ပြဆောင်ရွက်ခြင်း။