ဘဏ္ဍာရေးဌာနခွဲ

ဘဏ္ဍာရေးရေးဌာနခွဲ
ဌာနဖွဲ့စည်းပုံ

အရာထမ်းများ

ညွှန်ကြားရေးမှူး

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး

လ/ထညွှန်ကြားရေးမှူး

ဦးစီးအရာရှိ(လ/ထဆရာဝန်)

အရာထမ်းပေါင်း

၁၃

အမှုထမ်းများ

ဌာနခွဲစာရေး

၁၅

အကြီးတန်းစာရေး

၂၄

အငယ်တန်းစာရေး

၃၂

လက်နှိပ်စက်/ကွန်ပျူတာ လုပ်ဆောင်ရေးမှူး

ရုံးအကူ

အမှူထမ်းပေါင်း

၈၃

ဌာန၏လုပ်ငန်းတာဝန်များ

(၁)

ဘဏ္ဍာရေးနှင့် သက်ဆိုင်သောမူဝါဒနှင့် ညွှန်ကြားချက်များအား ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ဖြန့်ဝေခြင်း၊ ထပ်ဆင့်ညွှန်ကြားခြင်း၊

(၂)

ကုသရေးဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)အပါအဝင် လက်အောက်ခံဌာနအားလုံး၏ ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းကို စုစည်းရေးဆွဲခြင်း၊ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနသို့ တင်ပြပြီး ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်း ဦးစီးဌာနမှ အဆင့်ဆင့်တင်ပြခြင်း၊ အတည်ပြုချက်ရယူခြင်း၊

(၃)

စီမံကိန်းလျာထားချက်များနှင့်အညီ ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်များအား အင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲ၊ ဝယ်ယူရေးဌာနခွဲတို့နှင့် ပူးပေါင်းရေးဆွဲတင်ပြခြင်း၊

(၄)

ရန်ပုံငွေခေါင်းစဉ်လွှဲပြောင်းသုံးစွဲခြင်း၊ ပြန်လည်အပ်နှံခြင်းကိစ္စများကို အထက်အဆင့်ဆင့်သို့ တင်ပြခြင်း၊

(၅)

ပြည်ထောင်စုဘဏ္ဍာငွေ အရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေအရ ခွင့်ပြုသောသာမန်အသုံးစရိတ်၊ ငွေလုံး ငွေရင်းအသုံးစရိတ်များကို လက်အောက်ခံဌာနအသီးသီးသို့ ပြန်လည်ခွဲဝေချထားပေးခြင်း၊ ငွေထုတ်ခွင့်ကန့်သတ်ချက်များ ဘဏ်သို့ပေးပို့ခြင်း၊

(၆)

နိုင်ငံခြားငွေဖြင့်သုံးစွဲသည့် အသုံးစရိတ်များအတွက် သုံးစွဲခွင့်ရရှိရေး၊ ရန်ပုံငွေရရှိရေးကိစ္စများကို ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းဦးစီးဌာနနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၇)

ပြည်ထောင်စုဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေနှင့် ဆက်စပ်ဆောင်ရွက်သော ကြွေးမြီ၊ အပ်ငွေနှင့် ယာယီ စာရင်းများ ကုသရေးဦးစီးဌာနတစ်ခုလုံး၏ ဘဏ္ဍာငွေရရှိသုံးစွဲမှု အခြေအနေများကို စိစစ် သုံးသပ်ခြင်း၊ စိစစ်တွေ့ရှိချက်များကို ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ထံ တင်ပြအစီရင်ခံခြင်း၊

(၈)

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများမှ ထောက်ပံ့ငွေများအား ဘဏ္ဍာရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်  အညီ ထိန်းသိမ်းပြီး ငွေထုတ်ပေးခြင်း၊ နိုင်ငံတော်အရစာရင်းတွင် စာရင်းတင်ဖော်ပြခြင်း၊

(၉)

လစဉ်စာရင်းများရေးဆွဲပြုစု၍ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်း ဦးစီးဌာနနှင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာနသို့ ပေးပို့ခြင်း၊

(၁၀

ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ဌာနတွင်းစာရင်းစစ်ဆေးမှုများနှင့် ပြည်ထောင်စု စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးမှ စာရင်းစစ်ဆေးခြင်းများကို အစစ်ဆေးခံခြင်း၊ မေးမြန်းချက်များအား ပြန်လည်ဖြေကြားခြင်း၊ အစီရင်ခံစာများထုတ်ပြန်ခြင်း၊

(၁၁)

ကုသရေးဦးစီးဌာနလက်အောက်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြသော ငွေထုတ်သူအရာရှိများ အတွက် ငွေထုတ်စာရင်းများ ဖွင့်လှစ်ပေးခြင်း၊ ပိတ်ခြင်း၊ ငွေထုတ်သူအရာရှိပြောင်းလဲခြင်း ဆိုင်ရာကိစ္စများ ဖြစ်ပေါ်ပါက သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊

(၁၂)

ရန်ပုံငွေလွှဲအပ်စာရင်းများကို ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲ စစ်ဆေးပေးခြင်း၊

(၁၃)

ကုသရေးဦးစီးဌာနလက်အောက်ရှိ ဆေးရုံများနှင့်ဌာနများမှ တင်ပြတောင်းခံသော အသုံးစရိတ် များကို စိစစ်၍ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ထံ တင်ပြပြီး ရန်ပုံငွေခွဲဝေချထားပေးခြင်း၊

(၁၄)

လက်အောက်ခံဌာနများမှ ငွေစာရင်းလချုပ်စာရင်းများကို အချိန်မှန်မှန်ရရှိရေးအတွက် လိုအပ်သလို စီမံကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်း၊

(၁၅)

လက်အောက်ခံဌာနများမှ ပေးပို့လာသော လချုပ်များကို စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းနှင့် စာရင်းပေါင်း ချုပ်ခြင်း စီမံကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်း၊

(၁၆)

ကုသရေးဦးစီးဌာနတစ်ခုလုံးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြသည့် အရာရှိများ၏ အမှုထမ်းသက် မှတ်တမ်းထိန်းသိမ်းပေးခြင်း၊ စရိတ်ချီးမြှင့်ငွေများ သတ်မှတ်ပေးခြင်း၊ နှစ်တိုးခွင့်ပြုခြင်း၊ ခွင့်လစာနှင့် အခြားလစာများသတ်မှတ်ပေးခြင်း၊ နှစ်လွန်ကြွေးတောင်းခံလွှာများကို စိစစ်၍ လိုအပ်သလို ခွင့်ပြုမိန့်ထုတ်ပြန်ခြင်း၊ အမှုထမ်းသက် ဆက်စပ်ခွင့်ပြုခြင်း စသည့်လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊

(၁၇)

အရာထမ်းများ၏ ပင်စင်အမှုတွဲများပြုစု၍ ပင်စင်ဦးစီးဌာနသို့ ပေးပို့ခြင်း၊