စစ်ဆေးရေးဌာနခွဲ

စစ်ဆေးရေးဌာနခွဲ
ဌာနဖွဲ့စည်းပုံ

အရာထမ်းများ

ညွှန်ကြားရေးမှူး

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး

လ/ထညွှန်ကြားရေးမှူး

ဦးစီးအရာရှိ

အရာထမ်းပေါင်း

၁၅

အမှုထမ်းများ

ဌာနခွဲစာရေး

၁၃

အကြီးတန်းစာရေး

၂၂

အငယ်တန်းစာရေး

၂၅

လက်နှိပ်စက်/ကွန်ပျူတာ လုပ်ဆောင်ရေးမှူး

ရုံးအကူ

အမှုထမ်းပေါင်း

၇၁

ဌာန၏လုပ်ငန်းတာဝန်များ

(၁)

ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဥပဒေများ၊ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာဥပဒေများ ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ လိုအပ်သလို ညွှန်ကြားချက်များထုတ်ပြန်ခြင်း။

(၂)

ဥပဒေနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အကြံဉာဏ်များပေးခြင်း၊ ကျန်းမာရေးကဏ္ဍနှင့်သက်ဆိုင်သော ဥပဒေများ ရေးဆွဲခြင်းတို့တွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ပြီး ညှိနှိုင်းအကြံပြုခြင်း။

(၃)

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ ဝန်ထမ်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့်အညီ တာဝန်ထမ်းဆောင်စေရန် ညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်ခြင်း၊ ဝန်ထမ်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်း ဖောက်ဖျက်ပါက အရေးယူနိုင်ရေးစိစစ်တင်ပြခြင်း။

(၄)

ဌာနကင်းကွာလျက်ရှိသော ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများနှင့် တိုင်ကြားစာများအား ဌာန ဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ခြင်း၊ စိစစ်သုံးသပ်ခြင်း၊ အစီရင်ခံတင်ပြခြင်း။

(၅)

ကုသရေးဦးစီးဌာနလက်အောက်ရှိ ဝန်ထမ်းအဖြစ်မှထုတ်ပစ်၊ ရာထူးမှထုတ်ပယ်ပြီးသူများအနက် လျော်ကြေးငွေငြိစွန်းသူများအား သတ်မှတ်လျော်ကြေးငွေ ပေးလျော်စေခြင်းနှင့် ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုအခြေအနေကို ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနသို့ လစဉ်တင်ပြ အစီရင်ခံခြင်း။

(၆)

ပြည်သူ့ဆေးရုံများ၏ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု အရည်အသွေးမြင့်မားလာစေရေးအတွက်  Medical Audit ဆိုင်ရာ ကိစ္စများအား တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခြင်း၊ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် များသို့ ကွင်းဆင်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်း။

(၇)

ဆေးပညာကျင့်ဝတ်နှင့်ပတ်သက်၍ လိုက်နာစောင့်ထိန်းရန် ပျက်ကွက်မှုများကို စုံစမ်း စစ်ဆေးခြင်း၊ စိစစ်သုံးသပ်ခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံဆေးကောင်စီနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၈)

စာရင်းစစ်အစီရင်ခံစာများနှင့် သက်ဆိုင်ရာဆေးရုံ၊ ဌာနများမှ ဖြေကြားချက်များကို စိစစ်တင်ပြခြင်း။

(၉)

ဆေးရုံများ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ၊ (၆)လပတ် အစီရင်ခံစာနှင့် နှစ်ချုပ်အစီရင်ခံစာများကို  စိစစ်သုံးသပ်တင်ပြခြင်း။

(၁၀)

အထက်အဆင့်မှပေးအပ်သည့် အခြားတာဝန်များထမ်းဆောင်ခြင်း။

(၁၁)

အထူးကိစ္စရပ်အနေဖြင့် ပေးအပ်လာသော တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ခြင်း။