ဝန်ထမ်းရေးရာဌာနခွဲ၏လုပ်ငန်းတာဝန်ဝတ္တရားများ

ဝနထွမွးရေးရာဌာနခှဲ၏ လုပငွနွးတာဝနမွှား (၁)  ကနွှးမာရေးဆိုငရွာဝနဆွောငမွှုမှား ပှညွ့ဝစှာပေးအပနွိုငအွတှကွ လိုအပသွော ကှှမွးကငှဝွနထွမွးမှား ရရှိစရနအွေတှကွ ဝနထွမွးလိုအပခွကှမွှားအား ခနွ့မှနွးတှကခွကှခွှငွး၊ မူဝါဒမူကှမွးမှားခမှှတခွှငွး နှငွ့ သဈလှငဝွနထွမွးမှား ခနွ့ထားနိုငစွရနအွေတှကွ ဝနထွမွးအဖှဲ့အစညွး အကှီးအကဲမှား၏ လမွးညှှနခွကှမွှားနှငွ့အညီ သကဆွိုငရွာ မိတဖွကွ အဖှဲ့အစညွးမှားနှငွ့ ညှိနိုငွးဆောငရွှကခွှငွး   (၂)      ကနှှးမာရေးဆိုငရှာ ဝနဆှောငမှှုမှားကို ပှညသှူလူထုထံသို့ပေးအပရှာတှငှ ပှညသှူ လူထု၏လိုအပခှကှှ၊ နိုငငှံတောမှှခမှှတထှားသောမူဝါဒမှား၊ ကနှှးမာရေးနှငှ့အားကစား ဝနကှှီးဌာနမှ ခမှှတထှားသော မူဝါဒ၊ရညမှှနှးခကှမှှားနှငှ့အညီ ပှညှ့ဝစှာဝနဆှောငမှှု ပေးအပနှိုငရှနအှတှကှ ဝနထှမှးမှားအား ပှောငှးရှေ့နရောခထှားခှငှးကိဈစရပမှှားကို ဝနထှမှး အဖှဲ့အစညှး အကှီးအကဲ၏ အတညပှှုမှုနှငှ့အတူ စီမံခနှ့ခှဲခှငှး (၃)     တာဝနထှမှးဆောငလှှကှရှှိသော ဝနထှမှးမှား၏ ရာထူးအဆငှ့ဆငှ့တိုးမှှငှ့ ပေးခှငှးဆိုငရှာ ကိဈစရပမှှားအတှကှ မူဝါဒမူကှမှးမှားရေးဆှဲသတမှှတခှှငှး၊ နိုငငှံဝနထှမှးဉပဒေ နှငှ့နိုငငှံ့ဝနထှမှးနညှးဉပဒပေါ ရာထူးတိုးမှှငှ့ရေး ဆိုငရှာ သတမှှတခှကှမှှားနှင့အှညီ တနှးစီဇယားမှား … Read more