တင်ဒါအမှတ်စဉ် 1DMS/2022-2023(L), 2DMS/2022-2023(L), 3DMS/2022-2023(L) တို့၏ Envelope B တွင်ပါဝင်ရမည့် စာရွက်စာတမ်းများစိစစ်ပွဲ အချိန်စာရင်း

တင်ဒါအမှတ်စဉ် 1DMS/2022-2023(L), 2DMS/2022-2023(L), 3DMS/2022-2023(L) တို့၏ Envelope B တွင်ပါဝင်ရမည့် စာရွက်စာတမ်းများစိစစ်ပွဲ အချိန်စာရင်း

တင်ဒါအမှတ်စဉ် 1DMS/2022-2023(L), 2DMS/2022-2023(L), 3DMS/2022-2023(L) တို့၏ Envelope B တွင်ပါဝင်ရမည့် စာရွက်စာတမ်းများစိစစ်ပွဲ အချိန်စာရင်း

တင်ဒါအမှတ်စဉ် 1DMS/2022-2023(L), 2DMS/2022-2023(L), 3DMS/2022-2023(L) တို့၏ Envelope B တွင်ပါဝင်ရမည့် စာရွက်စာတမ်းများစိစစ်ပွဲ အချိန်စာရင်း

တင်ဒါအမှတ်စဉ်- 1DMS/2022-2023(L), 2DMS-2022-2023(L) နှင့် 3DMS/2022-2023(L) တို့တွင် Envelope-B တင်သွင်းပါက မဖြစ်မနေပါဝင်ရမည့်အချက်များ

တင်ဒါအမှတ်စဉ်- 1DMS/2022-2023(L), 2DMS-2022-2023(L) နှင့် 3DMS/2022-2023(L) တို့တွင် Envelope-B တင်သွင်းပါက မဖြစ်မနေပါဝင်ရမည့်အချက်များအားကြေငြာအပ်ပါသည်။