ထိုင်းနိုင်ငံ၊ International Cooperation Agency (TICA) မှ ပညာသင်ဆုများအတွက် လျှောက်လွှာ ခေါ်ယူခြင်း၊ Master of Science in Food Science, Master of Science Program in Food Science and Technology

http://mohs.gov.mm/Main/content/scholarships/%E1%80%91-%E1%80%84-%E1%80%94-%E1%80%84-%E1%80%84-international-cooperation-agency-tica-%E1%80%99-%E1%80%95%E1%80%8A-%E1%80%9E%E1%80%84-%E1%80%86-%E1%80%99-%E1%80%A1%E1%80%90-%E1%80%80-%E1%80%9C-%E1%80%80-%E1%80%9C-%E1%80%81-%E1%80%9A-%E1%80%81-%E1%80%84