ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာဘွဲ့(ပေါင်းကူး)သင်တန်းများ၊ (ရန်ကုန်)အတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

Download pdf: http://54.145.229.125/wp-content/uploads/2019/09/ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာဘွဲ့ပေါင်းကူးရန်ကုန်.pdf

ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာဘွဲ့(ပေါင်းကူး)သင်တန်းများ (မန္တလေး) အတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

Download pdf: http://54.145.229.125/wp-content/uploads/2019/09/ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာဘွဲ့ပေါင်းကူးမန္တလေး-.pdf