မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားနှင့် မသန်စွမ်းမှုအဆင့်သတ်မှတ်ရေး ဗဟိုကော်မတီ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း

မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားသတ်မှတ်ရေးနှင့် မှတ်ပုံတင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်၏ လုပ်ငန်း တစ်ရပ်ဖြစ်သော မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားနှင့် မသန်စွမ်းမှုအဆင့်သတ်မှတ်နိုင်ရေး အတွက် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားနှင့် မသန်စွမ်းမှုအဆင့်သတ်မှတ်ရေး ဗဟိုကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို (၂၆-၇-၂၀၁၉) ရက်နေ့တွင် ကုသရေးဦးစီးဌာန အစည်း အဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန အမြဲတမ်း အတွင်းဝန် ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ သက်ခိုင်ဝင်း ဦးဆောင်သော ကုသရေးဦးစီးဌာနနှင့် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနတို့မှ တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ပါမောက္ခ များနှင့် အထူးကုဆရာဝန်များ၊ အမျိုးသားပြန်လည်သန်စွမ်းရေး၊ ဆေးရုံအုပ်ကြီး၊ မသန်စွမ်းအဖွဲ့များမှ ကိုယ်စားလှယ်များနှင် UNICEF မှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ ပါသည်။       အစည်းအဝေးတွင် သဘာပတိ ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ သက်ခိုင်ဝင်းက ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့်အရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် ဖြည့်ဆည်းရန် … Read more

သွားကျန်းမာရေးပညာဌာနခွဲမှ နယ်လှည့်ကွင်းဆင်းဆေးကုခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်

ကုသရေးဦးစီးဌာန၊ သွားကျန်းမာရေးပညာဌာနခွဲ၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် (၂၀၁၉-၂၀၂၀)ပညာသင်နှစ်၊ အားကစားနှင့်ကာယသိပ္ပံ(တောင်ကြီး)ရှိ ဆရာ၊ဆရာမများနှင့် သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူများကို (၄-၇-၂၀၁၉)မှ (၅-၇-၂၀၁၉)ရက်နေ့တို့တွင် သွားနှင့်ခံတွင်းကျန်းမာရေး အသိပညာပေးဟောပြောခြင်း၊ စနစ်မှန်သွားတိုက်နည်းသင်ကြားပြသပေးခြင်း၊ စစ်ဆေးကုသခြင်းများပြုလုပ်ကာ

Read more

ဝန်ထမ်းရေးရာဌာနခွဲ၏လုပ်ငန်းတာဝန်ဝတ္တရားများ

ဝနထွမွးရေးရာဌာနခှဲ၏ လုပငွနွးတာဝနမွှား (၁)  ကနွှးမာရေးဆိုငရွာဝနဆွောငမွှုမှား ပှညွ့ဝစှာပေးအပနွိုငအွတှကွ လိုအပသွော ကှှမွးကငှဝွနထွမွးမှား ရရှိစရနအွေတှကွ ဝနထွမွးလိုအပခွကှမွှားအား ခနွ့မှနွးတှကခွကှခွှငွး၊ မူဝါဒမူကှမွးမှားခမှှတခွှငွး နှငွ့ သဈလှငဝွနထွမွးမှား ခနွ့ထားနိုငစွရနအွေတှကွ ဝနထွမွးအဖှဲ့အစညွး အကှီးအကဲမှား၏ လမွးညှှနခွကှမွှားနှငွ့အညီ သကဆွိုငရွာ မိတဖွကွ အဖှဲ့အစညွးမှားနှငွ့ ညှိနိုငွးဆောငရွှကခွှငွး   (၂)      ကနှှးမာရေးဆိုငရှာ ဝနဆှောငမှှုမှားကို ပှညသှူလူထုထံသို့ပေးအပရှာတှငှ ပှညသှူ လူထု၏လိုအပခှကှှ၊ နိုငငှံတောမှှခမှှတထှားသောမူဝါဒမှား၊ ကနှှးမာရေးနှငှ့အားကစား ဝနကှှီးဌာနမှ ခမှှတထှားသော မူဝါဒ၊ရညမှှနှးခကှမှှားနှငှ့အညီ ပှညှ့ဝစှာဝနဆှောငမှှု ပေးအပနှိုငရှနအှတှကှ ဝနထှမှးမှားအား ပှောငှးရှေ့နရောခထှားခှငှးကိဈစရပမှှားကို ဝနထှမှး အဖှဲ့အစညှး အကှီးအကဲ၏ အတညပှှုမှုနှငှ့အတူ စီမံခနှ့ခှဲခှငှး (၃)     တာဝနထှမှးဆောငလှှကှရှှိသော ဝနထှမှးမှား၏ ရာထူးအဆငှ့ဆငှ့တိုးမှှငှ့ ပေးခှငှးဆိုငရှာ ကိဈစရပမှှားအတှကှ မူဝါဒမူကှမှးမှားရေးဆှဲသတမှှတခှှငှး၊ နိုငငှံဝနထှမှးဉပဒေ နှငှ့နိုငငှံ့ဝနထှမှးနညှးဉပဒပေါ ရာထူးတိုးမှှငှ့ရေး ဆိုငရှာ သတမှှတခှကှမှှားနှင့အှညီ တနှးစီဇယားမှား … Read more