ကုသမှုအထောက်အကူပြုဌာနခွဲ

ကုသမှုအထောက်အကူပြုဌာနခွဲ


ဆေးဘက်ကျွမ်းကျင်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ထုတ်ပေးပါရန်လျှောက်ထားခြင်း လျှောက်လွှာတင်သွင်းရန် အောက်ဖော်ပြပါ QR code သို့မဟုတ် link မှတဆင့် ဖြည့်သွင်းပြီး လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

https://forms.gle/9JjhAbF5iva9985E6

ဆေးဘက်ကျွမ်းကျင်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ထုတ်ပေးပါရန်လျှောက်ထားခြင်း လျှောက်လွှာ