ဆေးရုံများနှင့်ကျန်းမာရေးဌာနများ ခုတင်အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း၊ အသစ်တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်ခြင်းတို့အတွက် လိုအပ်သည့်အခြေခံမူများ (၂၀၁၉)

Download pdf;

http://doms.gov.mmwp-content/uploads/2020/03/2019mu-4-3-19update-.pdf