သားဖွားမီးယပ်ရောဂါအထူးကုဆေးရုံကြီး၊ နေပြည်တော်

၁။      ဆေးရုံတညရြှိရာနရော ( Location )

သားဖှားမီးယပရြောဂါအထူးကုဆေးရုံကှီး၊နပှညေတြောသြညြ ဥတျတရသီရိမှို့နယြ၊ ဇဝနသိဒျဓိရပကြှကြ၊ သဈဝနတြိုငြး ကွေးရှာတှငြ တညရြှိပါသညြ။

 

၂။      ဆကသြှယရြမည့လြိပစြာ

(က)ဖုနြးနံပါတြ

  • အုပခြွုပမြှုဆောငြ                       –        ၀၆၇၃-၄၁၇၂၄၅
  • ပှငပြလူနာဌာန/ခှဲစိတဆြောငြ –        ၀၆၇၃-၄၁၇၂၄၆
  • သားဖှားဆောငြ/မီးယပဆြောငြ –        ၀၆၇၃-၄၁၇၂၄၀

(ခ) Fax  No                                        –       ၀၆၇၃-၄၁၇၂၄၅

၃။      ဆေးကုသမှုပေးနိုငသြောဌာနမွား (General/ Speciality Units)

  • ပှငပြလူနာဌာန
  • သားဖှားဆောငြ
  • မီးယပဆြောငြ
  • မှေးကငြးစဆောငြ
  • ခှဲစိတခြနြး
  • အထူးကှပမြတကြုသခနြး

၄။      ပှငပြလူနာပှသနိုငသြောအခွိနမြွား

သားဖှားမီးယပရြောဂါအထူးကုဆေးရုံကှီး၊ နပှညေတြောြ (ဥတျတရသီရိမှို့နယြ) ပှငပြလူနာကှညြ့ အခွိနဇြယား
နေ့ရကမြွား အကှောငြးအရာ အခွိနြ
မှ ထိ
တနငြျလာနေ့ ကိုယဝြနဆြောငြ စောငြ့ရှောကမြှု (အသဈမွား) နံနကြ (၀၈း၀၀) နာရီ နံနကြ (၁၀း၀၀) နာရီ
သားဆကခြှား ဆေးခနြး နေ့လယြ (၁း၀၀) နာရီ ညနေ (၃း၀၀) နာရီ
သားအိမခြေါငြးကငဆြာအကှိုအဆငြ့ စမြးသပစြဈဆေးကုသခှငြး နေ့လယြ (၁း၀၀) နာရီ ညနေ (၃း၀၀) နာရီ
ဗုဒျဓဟူးနေ့ ကိုယဝြနဆြောငြ စောငြ့ရှောကမြှု (အဟောငြးမွား) နံနကြ (၀၈း၀၀) နာရီ နံနကြ (၁၀း၀၀) နာရီ
သားဆကခြှားဆေးခနြး နေ့လယြ (၁း၀၀) နာရီ ညနေ (၃း၀၀) နာရီ
သားအိမခြေါငြးကငဆြာအကှိုအဆငြ့ စမြးသပစြဈဆေးကုသခှငြး
သောကှာနေ့ မှေးပှီးမိခငမြွားစောငြ့ရှောကခြှငြး နံနကြ (၀၈း၀၀) နာရီ နံနကြ (၁၀း၀၀) နာရီ
မီးယပရြောဂါ ပှငပြလူနာမွား
တနငြျလာမှ သောကှာ မှေးကငြးစကလေးမွား ကာကှယဆြေးထိုးခှငြး

နညြးစနဈမှနကြနသြော မိခငနြို့တိုကကြွှေးရေးပညာပေးခှငြး

နံနကြ (၁၀း၀၀) နာရီ ညနေ (၃း၀၀) နာရီ
အရေးပေါလြူနာမွားအတှကြ ပိတရြကမြရှိ (၂၄) နာရီ ကနွြးမာရေးစောငြ့ရှောကမြှုပေးခှငြး

 

 

 

Leave a Comment