ပခုက္ကူမြို့၊ အထွေထွေရာဂါကုဆေးရုံကြီး

၁။ ဆေးရုံတညရြှိရာနရော ( Location )     –    အမှတြ(၄) ရပကြှကြ၊ မှို့မလမြးနှင့ထြငြးတနြးလမြး

၂။  ဆကသြှယရြမည့ြ လိပစြာ

ဖုနြးနံပါတြ                               –   ၀၆၂-၂၁၁၄၇/၀၆၂-၂၁၅၁၁

Fax No                                –    ၀၆၂-၂၁၁၄၇

 

၃။      ဆေးကုသမှုပေးနိုငသြောဌာနမွား      –

– ဖွားနာကုသဆောငြ

-ကလေးကုသဆောငြ

-ခှဲစိတကြုသဆောငြ

-သားဖှားမီးယပဆြောငြ

-အရိုးကုသဆောငြ

-မကွစြိကုသဆောငြ

-နား၊နှာခေါငြးလညခြွောငြးဆောငြ

 

 

၄။ ပှငပြလူနာပှသနိုငသြောအခွိနမြွား

၄.၁- General  OPD Timetable ( 24 hours   ကှည့ရြှု)

၄.၂- Specialist OPD Timetable

စဉြ ကှည့ရြှုသည့ဌြာန ကှည့ရြှုသည့နြရော ရကြ အခွိနြ
ဖွားနာကုသဆောငြ ဖွားနာကုသဆောငြ တနငြျလာ၊ဗုဒျဓဟူး၊သောကှာ ၈:၀၀နာရီမှ၁၂:၀၀နာရီထိ
ကလေးကုသဆောငြ ကလေးကုသဆောငြ ကှာသပတေး၊သောကှာ ၈:၀၀နာရီမှ၁၂:၀၀နာရီထိ
 သားဖှားမီးယပဆြောငြ သားဖှားမီးယပဆြောငြ ဗုဒျဓဟူး၊သောကှာ ၈:၀၀နာရီမှ၁၂:၀၀နာရီထိ
 အရိုးကုသဆောငြ     အရိုးကုသဆောငြ တနငြျလာ၊သောကှာ ၉:၀၀နာရီမှ၁၂:၀၀နာရီထိ
မကွစြိကုသဆောငြ မကွစြိကုသဆောငြ တနငြျလာ၊ဗုဒျဓဟူး၊သောကှာ ၉:၀၀နာရီမှ၁၂:၀၀နာရီထိ
ခှဲစိတကြုသဆောငြ ပှငပြလူနာဌာန အငြျဂါ၊ ဗုဒျဓဟူး ၁၀:၀၀နာရီမှ၁၂:၀၀နာရီထိ
နား၊နှာခေါငြး၊

လညခြွောငြးဆောငြ

နား၊နှာခေါငြး၊

လညခြွောငြးဆောငြ

တနငြျလာ၊သောကှာ ၉:၀၀နာရီမှ၁၂:၀၀နာရီထိ

Leave a Comment