ဝန်ထမ်းရေးရာဌာနခွဲ

ဝန်ထမ်းရေးရာဌာနခွဲ
ဌာနဖွဲ့စည်းပုံ

ဌာန၏လုပ်ငန်းတာဝန်များ

(၁) ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများ ပြည့်ဝစွာပေးအပ်နိုင်ရန်အတွက် လိုအပ်သော ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ ရရှိစေရန်အတွက် ဝန်ထမ်းလိုအပ်ချက်များအား ခန့်မှန်းတွက်ချက်ခြင်း၊ မူဝါဒမူကြမ်းများ ချမှတ်ခြင်းနှင့် သစ်လွင်ဝန်ထမ်းများ ခန့်ထားနိုင်စေရန်အတွက် ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်း အကြီးအကဲများ၏ လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီ သက်ဆိုင်ရာ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။
(၂) ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများကို ပြည်သူလူထုထံသို့ ပေးအပ်ရာတွင် ပြည်သူလူထု၏လိုအပ်ချက်၊ နိုင်ငံတော်မှ ချမှတ်ထားသော မူဝါဒများ၊ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ ချမှတ်ထားသော မူဝါဒ၊ ရည်မှန်းချက်များနှင့်အညီ ပြည့်ဝစွာ ဝန်ဆောင်မှုပေးအပ်နိုင်ရန်အတွက် ဝန်ထမ်းများအား ပြောင်းရွှေ့နေရာချထားခြင်းကိစ္စရပ်များကို ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းအကြီးအကဲ၏ အတည်ပြုမှုနှင့်အတူ စီမံခန့်ခွဲခြင်း။
(၃) တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသော ဝန်ထမ်းများ၏ ရာထူးအဆင့်ဆင့်တိုးမြှင့်ပေးခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအတွက် မူဝါဒမူကြမ်းများ ရေးဆွဲသတ်မှတ်ခြင်း၊ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပဒေနှင့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပဒေပါ ရာထူးတိုးမြှင့်ရေးဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ တန်းစီဇယားများ ရေးဆွဲခြင်း။
(၄) တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသော ဝန်ထမ်းများ၏ ခံစားပိုင်ခွင့်ရှိသော ခွင့်ကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပဒေနှင့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပဒေပါ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ စီမံခန့်ခွဲခြင်း။
(၅) တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသော ဝန်ထမ်းများ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များအား မှတ်တမ်းပြုစုခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ အချိန်နှင့်တပြေးညီ ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲပေးခြင်း။
(၆) တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသော ဝန်ထမ်းများ၏ ရရှိခံစားခွင့်ရှိသော နိုင်ငံတော်မှ ချီးမြှင့်သည့် ဂုဏ်ထူးဆောင်အမှတ်တံဆိပ်များ၊ ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်ငွေများအား ခံစားခွင့် ရရှိနိုင်စေရန် စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း။
(၇) တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသော ဝန်ထမ်းများ၏ ရာထူးမှနှုတ်ထွက်ခွင့်တောင်းခံလာခြင်း ကိစ္စရပ်များအပေါ် ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းအကြီးအကဲ၏ သဘောထားမှတ်ချက်ရယူပြီး လိုအပ်သော ရုံးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပဒေနှင့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပဒေပါ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်စီမံခန့်ခွဲခြင်း။
(၈) တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသော ဝန်ထမ်းများ၏ ရာထူးမှ အငြိမ်းစားယူခြင်း ကိစ္စရပ်များအပေါ် ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းအကြီးအကဲ၏ သဘောထားမှတ်ချက်ရယူပြီး လိုအပ်သော ရုံးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကို နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပဒေနှင့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပဒေပါ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်စီမံခန့်ခွဲခြင်း။
(၉) တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသော ဝန်ထမ်းများ၏ အရည်အသွေး တိုးတက်မြင်မားလာစေရေးနှင့် ဝန်ထမ်းများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန်အတွက် သုတေသနလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း။
(၁၀) ဝန်ထမ်းအဖွဲအစည်း၏ အကြီးအကဲမှ သီးခြားတာဝန်ပေးအပ်မှုများအား စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း။