ပုဂ္ဂလိကကျန်းမာရေးဌာနခွဲ

ပုဂ္ဂလိကကျန်းမာရေးဌာနခွဲ
ဌာနဖွဲ့စည်းပုံ

အရာထမ်းများ

ညွှန်ကြားရေးမှူး

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး

လ/ထညွှန်ကြားရေးမှူး

ဦးစီးအရာရှိ

အရာထမ်းပေါင်း

၁၅

အမှုထမ်းများ

ဌာနခွဲစာရေး

အကြီးတန်းစာရေး

၁၂

အငယ်တန်းစာရေး

၁၂

လက်နှိပ်စက်/ကွန်ပျူတာ လုပ်ဆောင်ရေးမှူး

ရုံးအကူ

အမှုထမ်းပေါင်း

၄၄

ဌာန၏လုပ်ငန်းတာဝန်များ

(က)

နိုင်ငံတော်၏ ကျန်းမာရေးမူဝါဒများ အမျိုးသားကျန်းမာရေးစီမံကိန်းများနှင့်အညီ ပုဂ္ဂလိကကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းများ တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းအောင် ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း

(ခ)

ပုဂ္ဂလိကကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းလိုင်စင် လျှောက်ထားမှုများကို ဗဟိုအဖွဲ့၏ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် ညီညွတ်မှုရှိ/မရှိ စိစစ်ခြင်း၊ ကြီးကြပ်ခြင်း

(ဂ)

ပုဂ္ဂလိကအထွေထွေရောဂါကု ဆေးခန်းလုပ်ငန်းမှအပ အခြားပုဂ္ဂလိကကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းလိုင်စင် လျှောက်ထားမှုများကို မြို့နယ်/ခရိုင်ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီများက စိစစ်တင်ပြလာပါက စစ်ဆေးပြီး သဘောထားမှတ်ချက်နှင့်တကွ ဗဟိုအဖွဲ့သို့ တင်ပြ၍ လိုင်စင်ထုတ်ပေးမှုများ ဆောင်ရွက်ခြင်း

(ဃ)

လိုင်စင်ခွင့်ပြုပြီး ပုဂ္ဂလိကအထွေထွေရောဂါကုဆေးခန်းလုပ်ငန်းမှအပ အခြားပုဂ္ဂလိက ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းများက ၎င်းတို့၏ လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးနိုင်ပါရန် လျှောက်ထားလာခြင်းအပေါ် သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ညီညွတ်မှုရှိ/မရှိ စိစစ်ကာ ဗဟိုအဖွဲ့သို့ တင်ပြ၍ သက်တမ်းတိုးပေးမှုများ ဆောင်ရွက်ခြင်း

(င)

ပုဂ္ဂလိကကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ် တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေးအတွက် အဆောက်အအုံအသစ် ဆောက်လုပ်ရန် သို့မဟုတ် လက်ရှိအဆောက်အုံကို ပြုပြင်ရန် ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက် လျှောက်ထားမှုအပေါ် စိစစ်ပြီး သဘောထားမှတ်ချက်နှင့်အတူ ဗဟိုအဖွဲ့သို့ တင်ပြခြင်း

(စ)

ပုဂ္ဂလိကကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းလိုင်စင် လွှဲပြောင်းခြင်း၊ ငှားရမ်းခြင်းကိစ္စရပ်များအား စစ်ဆေးခြင်း၊ ကြီးကြပ်ခြင်းနှင့် ဗဟိုအဖွဲ့သို့ တင်ပြခြင်း၊ ဗဟိုအဖွဲ့၏ ညွှန်ကြားချက်အရ လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်း

(ဆ)

ပုဂ္ဂလိကကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းများ၏ အရည်အသွေးထိန်းသိမ်းမြှင့်တင်ရေးအတွက် စံချိန်စံညွှန်းများသတ်မှတ်ရန်နှင့် သတ်မှတ်ထားသည်များနှင့်အညီ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း

(ဇ)

ပုဂ္ဂလိကကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းအရည်အသွေး ထိန်းသိမ်းမြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့များနှင့် ပူးပေါင်းညှိနှိုင်း၍ စံချိန်စံညွှန်းကျင့်စဉ်များ စိစစ်ခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်း၊ ကြပ်မတ်ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် လိုအပ်ချက်များရှိပါက ဗဟိုအဖွဲ့၏ အတည်ပြုချက်ရယူ၍ ညွှန်ကြားခြင်း၊ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်းနှင့် အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း

(ဈ)

ပုဂ္ဂလိကကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူက လိုင်စင်စည်းကမ်းများ လိုက်နာရန်ပျက်ကွက်ပါက သို့မဟုတ် တာဝန်ခံပုဂ္ဂိလ်က ဥပဒေပြဌာန်းချက်ပါ ၎င်း၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်ပျက်ကွက်ပါက လိုင်စင်ရရှိသူအား စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာ အမိန့်များဖြစ်သည့် သတိပေးခြင်း၊ သတ်မှတ်ဒဏ်ကြေးငွေတပ်ရိုက်ခြင်း၊ လိုင်စင်ကို ကာလအကန်အသတ်ဖြင့် ရပ်ဆိုင်းခြင်းနှင့် လိုအပ်ပါက လိုင်စင်ကို ပယ်ဖျက်ခြင်းစသည်တို့ကို ဆောင်ရွက်နိုင်ပါရန် စိစစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း

(ည)

ပုဂ္ဂလိကကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းများတွင် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူက ဥပဒေပြဌာန်းချက်ပါ ၎င်း၏ တာဝန်ဝတ္တရာများကို လိုက်နာိဆောင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ပါက လိုအပ်သလို အရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ရန် သက်ဆိုင်ရာမြန်မာနိုင်ငံဆေးကောင်စီ၊ သွားနှင့်ခံတွင်းဆိုင်ရာ ဆေးကောင်စီ သို့မဟုတ် သူနာပြုနှင့်သားဖွားကောင်စီသို့ အကြောင်းကြားနိုင်ရေး တင်ပြဆောင်ရွက်ခြင်း

(ဋ)

နှစ်အလိုက် ပုဂ္ဂလိကကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းလိုင်စင် ခွင့်ပြုမှု၊ သက်တမ်းတိုးမှုအခြေအနေတို့အား ဗဟိုအဖွဲ့သို့ တင်ပြနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း

(ဌ)

ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အလိုက် ပုဂ္ဂလိကကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းလိုင်စင်ကြေး ရရှိမှုနှင့် သတ်တမ်းတိုးလိုင်စင်ကြေး ရရှိမှုအခြေအနေတို့အား ဗဟိုအဖွဲ့သို့ တင်ပြခြင်း

(ဍ)

ပုဂ္ဂလိကကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးစာရင်းအင်းများ ရရှိနိုင်ရေး လိုအပ်သည်များ ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း

(ဎ)

ပုဂ္ဂလိကကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းများတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ၏ အရည်အသွေးမြင့်မားစေရေး ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခြင်း

(ဏ)

ပြည်သူများအနေဖြင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုခံယူရာဝါင် ငွေကြေးဆိုင်ရာ အကြပ်အတည်များ၊ အခက်အခဲများမရှိစေရေး လိုအပ်သည်များ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း

(တ)

မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများ၊ လူတိုင်းလက်လှမ်းမီ လွှမ်းခြုံရေး (UHC Essential Package) တွင်ပါဝင်သင့်သော အကြောင်းအရာများ သတ်မှတ်နိုင်ရေး စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း

(ထ)

လူမှုကျန်းမာရေးအာမခံတွင် ငွေပုံမှန်ရရှိလုပ်သားများ ပါဝင်နိုင်ရေး လိုအပ်သည်များ စိစစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း

(ဒ)

ကောင်းမွန်ထိရောက်သော ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အစိုးရ-ပုဂ္ဂလိက ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်လာစေရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း

(ဓ)

ပုဂ္ဂလိကကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဗဟိုအဖွဲ့က အခါအားလျော်စွာ ပေးအပ်လာသော တာဝန်များကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်း

ပုဂ္ဂလိက ကျန်းမာရေးဌာနခွဲမှ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော လုပ်ငန်းများ

ပုဂ္ဂလိကကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဥပဒေနှင့် ပုဂ္ဂလိကကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေနှင့်အညီ ဖော်ပြထားသော ပုဂ္ဂလိက ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းများအနက်  ပုဂ္ဂလိက ဆေးခန်းလုပ်ငန်းနှင့် ပုဂ္ဂလိက ရောဂါရှာဖွေရေးလုပ်ငန်း သာမာန်(ဓာတ်ခွဲ၊ဓာတ်မှန်) များကို တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် ပုဂ္ဂလိက ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ မှ ဥပဒေ/ နည်းဥပဒေများနှင့်အညီ စိစစ်ခွင့်ပြုပေးလျက်ရှိပြီး ကျန်ပုဂ္ဂလိက ကျန်းမာရေး လုပ်ငန်း များကို ပုဂ္ဂလိက ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာဗဟိုအဖွဲ့မှ ဥပဒေ/ နည်းဥပဒေများနှင့်အညီ စိစစ်ခွင့်ပြုပေးလျက်ရှိပါသည်။

ယခုအချိန်ထိ ပုဂ္ဂလိက အထွေထွေရောဂါကုဆေးခန်း (၉၃၆၀)ခု၊ အထူးကုဆေးခန်း (၁၀၃၃)ခု၊ အထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံနှင့် အထူးကုဆေးရုံ(၂၆၅)ခု၊ သားဖွားခန်း (၄၂)ခု၊ ရောဂါရှာဖွေရေး (အခြေခံရိုးရိုး/သာမန်/ဓာတ်ခွဲ) (၂၉၀)ခု၊ ရောဂါရှာဖွေရေး(အထူးဓာတ်ခွဲ) (၆၅)ခု၊ ရောဂါရှာဖွေရေး (သာမန်ဓာတ်မှန်) (၁၈၆)ခု၊ ရောဂါရှာဖွေရေး (အထူးဓာတ်မှန်) (၁၆)ခု၊ သူနာ ပြုစုရေးဂေဟာ (၄)ခု၊ နယ်လှည့်ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်း (၇)ခု၊ ကျန်းမာရေး အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်း (၂၀)ခု၊ အထွေထွေကျန်းမာရေးလုပ်ငန်း (၁၈)ခုတို့ကို ဥပဒေ/ နည်းဥပဒေများနှင့်အညီ စိစစ်ခွင့်ပြု ပေးခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံ ဆေးကောင်စီ၊ မြန်မာနိုင်ငံ သူနာပြုနှင့် သားဖွားကောင်စီ၊ မြန်မာနိုင်ငံ သွားနှင့်ခံတွင်းဆိုင်ရာ ဆေးကောင်စီတို့နှင့် ပူးပေါင်း၍ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူများ၏ ဆေးကုသခွင့်လိုင်စင်များ၊ သီးခြားသတ်မှတ် အထူးဆေးကုသခွင့်လိုင်စင်များခွင့်ပြုပေးလျက်ရှိခြင်း၊ ကျန်းမာရေးနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အသင်းအဖွဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် လူနာတင်ယာဉ်များ တင်သွင်း ခွင့်ရရှိရေးတို့နှင့် ပတ်သက်၍ ဆက်စပ်ဌာနအဖွဲ့အစည်းများအား သဘောထား မှတ်ချက် ပြု၍ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်။

ပုဂ္ဂလိက ကျန်းမာရေးဌာနခွဲအနေဖြင့် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များရှိ ပုဂ္ဂလိကကျန်းမာရေး လုပ်ငန်းများ ပြဋ္ဌာန်းထားသော ဥပဒေနှင့်အညီ လိုက်နာရန်အတွက် ထိန်းကျောင်းလျက်ရှိရာ (၂)ပတ် တစ်ကြိမ်ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း၊ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် ပုဂ္ဂလိက ကျန်းမာရေး လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီများမှလည်း (၂)ပတ် တစ်ကြိမ်ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရန် တွန်းအားပေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။  ပုဂ္ဂလိက ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းလုပ်ငန်း လိုင်စင်များ ကိုလည်း  နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှုမရှိစေရေး ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

၎င်းအပြင် ပုဂ္ဂလိက ကျန်းမာရေးဌာနခွဲမှ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ကုသရေးဦးစီးဌာနသို့ ကြီးကြပ် ဆောင်ရွက်ရန်အကြောင်းကြားထားသည့်COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံသည့် ပုဂ္ဂလိက ဆေးရုံ/ဆေးခန်း (၄၆)ခုရှိပြီး  COVID-19 RDT & Care စစ်ဆေးခွင့်ပြုထားသော ပုဂ္ဂလိက ဆေးရုံ/ဓာတ်ခွဲခန်း (၁၈)ခု၊ COVID-19 RDT+ RT-PCR & Care စစ်ဆေးခွင့်ပြုထားသော ပုဂ္ဂလိက ဆေးရုံ/ဓာတ်ခွဲခန်း (၈)ခု၊ COVID-19 RDT Test စစ်ဆေးခွင့်ပြုထားသော ပုဂ္ဂလိက ဆေးရုံ/ဓာတ်ခွဲခန်း (၉)ခု၊ COVID-19 RDT+RT-PCR Test စစ်ဆေးခွင့်ပြုထားသော ပုဂ္ဂလိက ဆေးရုံ/ဓာတ်ခွဲခန်း (၄)ခု၊ COVID-19 RT-PCR Test စစ်ဆေးခွင့်ပြုထားသော ပုဂ္ဂလိက ဆေးရုံ/ဓာတ်ခွဲခန်း (၆)ခု ရှိပြီဖြစ်ပါသည်။

 

အခမ်းအနား

ပုဂ္ဂလိက ကျန်းမာရေး လုပ်ငန်းဆိုင်ရာဗဟိုအဖွဲ့အစည်းအဝေးကို (၉-၅-၂၀၂၂) ရက်နေ့နှင့် (၁၆-၈-၂၀၂၂) ရက်နေ့တို့တွင်ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ပုဂ္ဂလိက ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်း ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းကော်မတီ အစည်းအဝေး (၁/၂၀၂၂) ကို (၃၀-၃-၂၀၂၂) ရက်တွင် ပြုလုပ်ကျင်းပနိုင်ခဲ့ ပါသည်။

 

အသိပေးလိုသောအချက်များ

ပုဂ္ဂလိက ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်လိုသော ပုဂ္ဂိုလ်များသည် ပုဂ္ဂလိက ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေတွင် ပြဌာန်းထားသော လမ်းညွှန်ချက်များ နှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ပြီး လုပ်ငန်းလိုင်စင်လျှောက်ထားရယူနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

_ ပုဂ္ဂလိက ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ

_ ပုဂ္ဂလိက ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ

_ ပုဂ္ဂလိက ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများ

_ ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းလှူဒါန်းခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ

_ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းလှူဒါန်းခြင်းဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများ