ပုဂ္ဂလိကကျန်းမာရေးဌာနခွဲ

ဌာနဖွဲ့စည်းပုံ

အရာထမ်းများ

ညွှန်ကြားရေးမှူး

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး

လ/ထညွှန်ကြားရေးမှူး

ဦးစီးအရာရှိ

အရာထမ်းပေါင်း

၁၅

အမှုထမ်းများ

ဌာနခွဲစာရေး

အကြီးတန်းစာရေး

၁၂

အငယ်တန်းစာရေး

၁၂

လက်နှိပ်စက်/ကွန်ပျူတာ လုပ်ဆောင်ရေးမှူး

ရုံးအကူ

အမှုထမ်းပေါင်း

၄၄

ဌာန၏လုပ်ငန်းတာဝန်များ

(က)

နိုင်ငံတော်၏ ကျန်းမာရေးမူဝါဒများ အမျိုးသားကျန်းမာရေးစီမံကိန်းများနှင့်အညီ ပုဂ္ဂလိကကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းများ တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းအောင် ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း

(ခ)

ပုဂ္ဂလိကကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းလိုင်စင် လျှောက်ထားမှုများကို ဗဟိုအဖွဲ့၏ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် ညီညွတ်မှုရှိ/မရှိ စိစစ်ခြင်း၊ ကြီးကြပ်ခြင်း

(ဂ)

ပုဂ္ဂလိကအထွေထွေရောဂါကု ဆေးခန်းလုပ်ငန်းမှအပ အခြားပုဂ္ဂလိကကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းလိုင်စင် လျှောက်ထားမှုများကို မြို့နယ်/ခရိုင်ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီများက စိစစ်တင်ပြလာပါက စစ်ဆေးပြီး သဘောထားမှတ်ချက်နှင့်တကွ ဗဟိုအဖွဲ့သို့ တင်ပြ၍ လိုင်စင်ထုတ်ပေးမှုများ ဆောင်ရွက်ခြင်း

(ဃ)

လိုင်စင်ခွင့်ပြုပြီး ပုဂ္ဂလိကအထွေထွေရောဂါကုဆေးခန်းလုပ်ငန်းမှအပ အခြားပုဂ္ဂလိက ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းများက ၎င်းတို့၏ လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးနိုင်ပါရန် လျှောက်ထားလာခြင်းအပေါ် သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ညီညွတ်မှုရှိ/မရှိ စိစစ်ကာ ဗဟိုအဖွဲ့သို့ တင်ပြ၍ သက်တမ်းတိုးပေးမှုများ ဆောင်ရွက်ခြင်း

(င)

ပုဂ္ဂလိကကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ် တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေးအတွက် အဆောက်အအုံအသစ် ဆောက်လုပ်ရန် သို့မဟုတ် လက်ရှိအဆောက်အုံကို ပြုပြင်ရန် ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက် လျှောက်ထားမှုအပေါ် စိစစ်ပြီး သဘောထားမှတ်ချက်နှင့်အတူ ဗဟိုအဖွဲ့သို့ တင်ပြခြင်း

(စ)

ပုဂ္ဂလိကကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းလိုင်စင် လွှဲပြောင်းခြင်း၊ ငှားရမ်းခြင်းကိစ္စရပ်များအား စစ်ဆေးခြင်း၊ ကြီးကြပ်ခြင်းနှင့် ဗဟိုအဖွဲ့သို့ တင်ပြခြင်း၊ ဗဟိုအဖွဲ့၏ ညွှန်ကြားချက်အရ လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်း

(ဆ)

ပုဂ္ဂလိကကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းများ၏ အရည်အသွေးထိန်းသိမ်းမြှင့်တင်ရေးအတွက် စံချိန်စံညွှန်းများသတ်မှတ်ရန်နှင့် သတ်မှတ်ထားသည်များနှင့်အညီ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း

(ဇ)

ပုဂ္ဂလိကကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းအရည်အသွေး ထိန်းသိမ်းမြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့များနှင့် ပူးပေါင်းညှိနှိုင်း၍ စံချိန်စံညွှန်းကျင့်စဉ်များ စိစစ်ခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်း၊ ကြပ်မတ်ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် လိုအပ်ချက်များရှိပါက ဗဟိုအဖွဲ့၏ အတည်ပြုချက်ရယူ၍ ညွှန်ကြားခြင်း၊ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်းနှင့် အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း

(ဈ)

ပုဂ္ဂလိကကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူက လိုင်စင်စည်းကမ်းများ လိုက်နာရန်ပျက်ကွက်ပါက သို့မဟုတ် တာဝန်ခံပုဂ္ဂိလ်က ဥပဒေပြဌာန်းချက်ပါ ၎င်း၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်ပျက်ကွက်ပါက လိုင်စင်ရရှိသူအား စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာ အမိန့်များဖြစ်သည့် သတိပေးခြင်း၊ သတ်မှတ်ဒဏ်ကြေးငွေတပ်ရိုက်ခြင်း၊ လိုင်စင်ကို ကာလအကန်အသတ်ဖြင့် ရပ်ဆိုင်းခြင်းနှင့် လိုအပ်ပါက လိုင်စင်ကို ပယ်ဖျက်ခြင်းစသည်တို့ကို ဆောင်ရွက်နိုင်ပါရန် စိစစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း

(ည)

ပုဂ္ဂလိကကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းများတွင် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူက ဥပဒေပြဌာန်းချက်ပါ ၎င်း၏ တာဝန်ဝတ္တရာများကို လိုက်နာိဆောင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ပါက လိုအပ်သလို အရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ရန် သက်ဆိုင်ရာမြန်မာနိုင်ငံဆေးကောင်စီ၊ သွားနှင့်ခံတွင်းဆိုင်ရာ ဆေးကောင်စီ သို့မဟုတ် သူနာပြုနှင့်သားဖွားကောင်စီသို့ အကြောင်းကြားနိုင်ရေး တင်ပြဆောင်ရွက်ခြင်း

(ဋ)

နှစ်အလိုက် ပုဂ္ဂလိကကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းလိုင်စင် ခွင့်ပြုမှု၊ သက်တမ်းတိုးမှုအခြေအနေတို့အား ဗဟိုအဖွဲ့သို့ တင်ပြနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း

(ဌ)

ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အလိုက် ပုဂ္ဂလိကကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းလိုင်စင်ကြေး ရရှိမှုနှင့် သတ်တမ်းတိုးလိုင်စင်ကြေး ရရှိမှုအခြေအနေတို့အား ဗဟိုအဖွဲ့သို့ တင်ပြခြင်း

(ဍ)

ပုဂ္ဂလိကကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးစာရင်းအင်းများ ရရှိနိုင်ရေး လိုအပ်သည်များ ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း

(ဎ)

ပုဂ္ဂလိကကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းများတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ၏ အရည်အသွေးမြင့်မားစေရေး ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခြင်း

(ဏ)

ပြည်သူများအနေဖြင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုခံယူရာဝါင် ငွေကြေးဆိုင်ရာ အကြပ်အတည်များ၊ အခက်အခဲများမရှိစေရေး လိုအပ်သည်များ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း

(တ)

မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများ၊ လူတိုင်းလက်လှမ်းမီ လွှမ်းခြုံရေး (UHC Essential Package) တွင်ပါဝင်သင့်သော အကြောင်းအရာများ သတ်မှတ်နိုင်ရေး စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း

(ထ)

လူမှုကျန်းမာရေးအာမခံတွင် ငွေပုံမှန်ရရှိလုပ်သားများ ပါဝင်နိုင်ရေး လိုအပ်သည်များ စိစစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း

(ဒ)

ကောင်းမွန်ထိရောက်သော ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အစိုးရ-ပုဂ္ဂလိက ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်လာစေရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း

(ဓ)

ပုဂ္ဂလိကကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဗဟိုအဖွဲ့က အခါအားလျော်စွာ ပေးအပ်လာသော တာဝန်များကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်း

စာအုပ်စာတမ်းများ