ဆေးနှင့်ဆေးပစ္စည်းဝယ်ယူရေးရေးဌာနခွဲ

ဌာနဖွဲ့စည်းပုံ

အရာထမ်းများ

ညွှန်ကြားရေးမှူး

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး

လ/ထညွှန်ကြားရေးမှူး

ဦးစီးအရာရှိ

၁၂

လ/ထအင်ဂျင်နီယာ

အရာထမ်းပေါင်း

၂၄

အမှုထမ်းများ

အငယ်တန်းစအင်ဂျင်နီယာ

          ၁၄

ကြီးကြပ်ရေးမှူး

၁၂

ဌာနခွဲစာရေး

၁၂

အကြီးတန်းစာရေး

၁၇

အငယ်တန်းစာရေး

၂၂

လက်နှိပ်စက်/ကွန်ပျူတာ လုပ်ဆောင်ရေးမှူး

ပစ္စည်းထိန်း

၅၈

ယာဉ်မောင်း/စက်ပြင်

လုပ်သား (အထွေထွေ)

၆၀

အမှုထမ်းပေါင်း

၂၀၂

ဌာန၏လုပ်ငန်းတာဝန်များ

သတင်းနှင့် ကြေညာချက်များ

စာအုပ်စာတမ်းများ

No posts found!