စီမံကိန်းဌာနခွဲ

စီမံကိန်းဌာနခွဲ
ဌာနဖွဲ့စည်းပုံ

ဌာန၏လုပ်ငန်းတာဝန်များ

(၁) ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ နှစ်တိုနှစ်ရှည် စီမံကိန်းများ ရေးဆွဲခြင်း၊
(၂) ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာဘောဂဗေဒနှင့်စာရင်းအင်းလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်မှုကိုစီမံကြီးကြပ် ကွပ်ကဲခြင်း၊
(၃) ဆေးရုံများအသစ်ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ ခုတင်အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း၊ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို စိစစ်၍ အထက်အဖွဲ့အစည်းအဆင့်ဆင့်သို့ တင်ပြလျက် ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၄) ကျန်းမာရေးကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ သင်တန်းသားများရွေးချယ်ခြင်း၊ လေ့ကျင့်သင်ကြား ပေးခြင်းကိစ္စရပ်များကို စီမံကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်း၊
(၅) ပြည်ပတွင်ကျင်းပသည့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှု သင်တန်းများသို့ သင်တန်းသား စေလွှတ်ရေးကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၆) လစဉ်အစီရင်ခံစာ၊ နှစ်ချုပ်အစီရင်ခံစာများ  ပြုစုရေးအတွက် စီမံကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်း၊
(၇) မိမိလက်အောက်ရှိဌာနခွဲများ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်တိုးတက်မှု ရှိ/မရှိ ဆန်းစစ် ခြင်း၊  သုံးသပ်ခြင်းနှင့် လိုအပ်သည်များကို စီမံကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်း၊
(၈) ကုသရေးဦးစီးဌာန၏ (E-Government) လုပ်ငန်းကို တာဝန်ခံဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၉) ကုသရေးဦးစီးဌာနအောက်ရှိ ဆေးရုံများ၏ ဆေးရုံသုံးဆေးနှင့် ဆေးပစ္စည်းများ၊ စက် ပစ္စည်းဟောင်းများ စာရင်းမှပယ်ဖျက်ခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် စိစစ်ကြီးကြပ် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၁၀) ပြည်တွင်းသင်တန်း (ဘွဲ့လွန်) ဝင်ခွင့် လျှောက်ထားခြင်းကိစ္စရပ်များတွင် ကြီးကြပ် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊
(၁၁) အရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်များသွားရောက်ခဲ့သည့်ခရီးစဉ်များမှ ညွှန်ကြားလာသော ဆောင်ရွက်ပေးရန် ကိစ္စများကို သက်ဆိုင်ရာဌာနခွဲများသို့ ဖြန့်ဝေခြင်း၊ စုစည်းတင်ပြခြင်း၊
(၁၂) နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိစ္စများ၊ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး နှင့်ပတ်သက်သော ကိစ္စရပ်များအား ကုသရေးဦးစီးဌာနအနေဖြင့် စုစည်းပေးခြင်း၊ ပြန်လည် ဖြေကြားပေးခြင်း၊
(၁၃) အခါအားလျော်စွာ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များအလိုက် ဆေးရုံများသို့ ကွင်းဆင်းပြီး လုပ်ငန်းများအားကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်း၊ ကြီးကြပ်ခြင်း၊ လမ်းညွှန်ခြင်း။