ကုသ/ကာကွယ်/ဆေးခုံဌာနခွဲ

ကုသရေး/ဆေးအကာအကွယ်/ဆေးခုံဌာနခွဲ
ဌာနဖွဲ့စည်းပုံ

အရာထမ်းများ

ညွှန်ကြားရေးမှူး

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး

လ/ထညွှန်ကြားရေးမှူး

ဦးစီးအရာရှိ(လ/ထဆရာဝန်)

အရာထမ်းပေါင်း

၁၇

အမှုထမ်းမျာ

ဌာနခွဲစာရေး

အကြီးတန်းစာရေး

၁၂

အငယ်တန်းစာရေး

၁၂

လက်နှိပ်စက်/ကွန်ပျူတာ လုပ်ဆောင်ရေးမှူး

ရုံးအကူ/အထွေထွေ

၁၂

အမှူထမ်းပေါင်း

၄၅

ဌာန၏လုပ်ငန်းတာဝန်များ

(၁)

ပြည်သူ့ဆေးရုံများ၏ကုသမှုအရည်အသွေးမြင့်မားရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်း

(၂)

ပြည်သူ့ဆေးရုံလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များအပေါ်ကြီးကြပ်ခြင်းနှင့်လိုအပ်သည်များ          ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပါရန်ညှိနှိုင်းစီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း

(၃)

ဆေးရုံစီမံအုပ်ချုပ်သူများနှင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူဆရာဝန်များ၏လုပ်ငန်း စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားရေးအစီအစဉ်များ စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း

(၄)

ကူးစက်ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့်သဘာဝဘေးကျရောက်ချိန်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက် ရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပြည်သူ့ဆေးရုံဝန်ထမ်းများအနေဖြင့်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများနှင့် အတူတက်ကြွစွာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး ညှိနှိုင်းစီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း

(၅)

နိုင်ငံတော်အဆင့်အခမ်းအနားများ၊ပွဲတော်များနှင့် အခြားအစီအစဉ်များတွင် လိုအပ်ပါက ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရေးစီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း

(၆)

မူးယစ်ဆေးစွဲရောဂါကုသရေးလုပ်ငန်းများကြီးကြပ်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း

(၇)

ပြန်တမ်းဝင်အဆင့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ၏နာမကျန်းပင်စင်ခံစားခွင့်ပြုနိုင်ပါရန် တင်ပြချက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍သင့်လျော်သောဆေးအဖွဲ့ဖြင့်စစ်ဆေးနိုင်ရေးစီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့်ဆေးခုံအဖွဲ့၏စိစစ်တင်ပြထောက်ခံချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်း

(၈)

ပြည်သူ့ဆေးရုံအဆင့်မြှင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းများအားပြည်တွင်း/ ပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများ၏ အကူ အညီ/ အထောက်အပံ့ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး ညှိနှိုင်းစီစဉ်ခြင်းနှင့်ကြီး ကြပ်ခြင်း

(၉)

ပဋိသန္ဓတားဆီးရေးဘုတ်အဖွဲ့များအား လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်နှင့်အညီ ဖွဲ့စည်းနိုင်ရေးစီစဉ် ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နိုင်မှုအခြေအနေအားကြီးကြပ်ခြင်း

(၁၀)

အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများကွင်းဆင်းကုသခြင်း အစီအစဉ်အောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး လိုအပ်သည်များပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းခြင်း၊ပံ့ပိုးကူညီခြင်းနှင့်ကြီးကြပ်ခြင်း

(၁၁)

ဆေးရုံများတွင်ရောဂါကူးစက်မှုကာကွယ်ထိန်းချုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်၍ လိုအပ်သည်များ ညှိနှိုင်းစီစဉ်ခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေအား ကြီးကြပ်ခြင်း

(၁၂)

ဆေးရုံများတွင်ဆောင်ရွက်မည့်သုတေသနလုပ်ငန်းများ၊ လေ့လာရေးနှင့်ကွင်းဆင်းလုပ်ငန်းများ၊ ဆွေးနွေးပွဲများနှင့်သင်တန်းကိစ္စရပ်များအတွက် လိုအပ်သည်များပံ့ပိုးဆောင်ရွက်ခြင်း