ကုသမှုအထောက်အကူပြုဌာနခွဲ

ကုသမှုအထောက်အကူပြုဌာနခွဲ
ဌာနဖွဲ့စည်းပုံ

                                            အရာထမ်းများ

ညွှန်ကြားရေးမှူး

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး

လ/ထညွှန်ကြားရေးမှူး

ဦးစီးအရာရှိ(လ/ထဆရာဝန်

၁၀

အရာထမ်းပေါင်း

၂၀

အမှုထမ်းများ

ကျွမ်းကျင်

ဌာနခွဲစာရေး

ဒုဦးစီးမှူး (ဆေးလူမှု)

အကြီးတန်းစာရေး

၁၂

အငယ်တန်းစာရေး

၁၂

ရုံးအကူ

အမှူထမ်းပေါင်း

၄၈

ဌာန၏လုပ်ငန်းတာဝန်များ

၁။

ဆေးရုံများရှိ ဓာတ်မှန်ကျွမ်းကျင်၊ အကြောကျွမ်းကျင်၊ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်၊ ဆေးလူမှု၊ ဆေးမှတ်တမ်းလုပ်ငန်းများအား ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်း၊

၂။

ဓာတ်မှန်ကျွမ်းကျင်၊ အကြောကျွမ်းကျင်၊ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်၊ ဓာတ်ရောင်ခြည်ကျွမ်းကျင်၊ အဏုမြူရောင်ခြည်ကျွမ်းကျင်၊ မျက်မှန်ကျွမ်းကျင်၊ နားကျွမ်းကျင်၊ ခြေတုလက်တုကျွမ်းကျင်၊ နှလုံးအဆုတ်စက်ကျွမ်းကျင်၊ ဆေးလူမှု၊ ဆေးမှတ်တမ်းဝန်ထမ်းများနှင့်ပတ်သက်၍

(က)    အသစ်ခန့်ထားခြင်း

(ခ)     ပြောင်းရွှေ့ခြင်း

(ဂ)     ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်း

(ဃ)    လုပ်ငန်းခွင်ဝင်သင်တန်း၊ မွမ်းမံသင်တန်းများ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ သင်တန်း           လက်စွဲစာအုပ်၊ SOP Guideline များ ပြုစုဖြန့်ဝေခြင်း၊

(င)     စဉ်ဆက်မပြတ် ဆေးပညာသင်ကြားရေးအစီအစဉ်များ စီမံဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊

၃။

ကုသရေးဦးစီးဌာနအောက်ရှိ ဆေးရုံများသို့ အခါအားလျော်စွာ ကွင်းဆင်းပြီး ကုသမှု အထောက်အကူပြုလုပ်ငန်းများအား ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်း၊

၄။

အခြားဝန်ကြီးဌာန၊ ဦးစီးဌာနများနှင့် ပူးပေါင်းညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း

၅။

အထက်အဆင့်တာဝန်ရှိသူများက အထူးကိစ္စတစ်ရပ်အနေဖြင့် ပေးအပ်လာသော တာဝန် ဝတ္တရားများကို အောင်မြင်အောင် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

၆။

ကုသမှုအထောက်အကူပြုဌာနခွဲ၏လုပ်ငန်းများ အောင်မြင်မှုရရှိစေရန် စဉ်ဆက်မပြတ် ကြီးကြပ်ခြင်း၊ နည်းလမ်းသစ်များ ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခြင်း၊ အဆင့်ဆင့်တင်ပြခွင့်ပြုချက်များ ရယူ၍ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

၇။

အားကစားဆေးပညာနှင့်ပတ်သက်၍ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ (ရှိလာပါက) အသစ်ခန့်ထား ခြင်း၊ နေရာပြောင်းရွှေ့ခြင်း၊ ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်းကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှုများအား  ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်း၊

၈။

ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းများ၏ ရာထူးတိုးတက်ရေး၊ ရာထူးလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာကိစ္စများနှင့် ပတ်သက်၍ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ခြင်း၊ တိုးချဲ့ခြင်းလုပ်ငန်းများအား ညှိနှိုင်း၊တင်ပြဆောင်ရွက်ခြင်း၊