ပြင်ပလူနာအချိန်ဇယားများ

မိမိတို့ပြသလိုသော ဆေးရုံအမည်ကို search တွင် ရေး၍ ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ဆေးရုံအမည်နေ့ရက်အချိန်      ဌာနပြသရမည့်နေရာ
နေပြည်တော်နေပြည်တော် ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၁၀၀၀)တနင်္လာနေ့နံက်(၉:၀၀)နာရီမှ နေ့လည်(၁၁:၀၀)နာရီအထိ၁။ စိတ်ကျန်းမာအထူးကုသပြင်ပလူနာဌာန(၂)
နေပြည်တော်နေပြည်တော် ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၁၀၀၀)တနင်္လာနေ့နံက်(၉:၀၀)နာရီမှ နေ့လည်(၁၁:၀၀)နာရီအထိ၂။ ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြော
နေပြည်တော်နေပြည်တော် ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၁၀၀၀)တနင်္လာနေ့နံက်(၉:၀၀)နာရီမှ နေ့လည်(၁၁:၀၀)နာရီအထိဆေးကုသလူနာဆေးကုသဆောင်
နေပြည်တော်နေပြည်တော် ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၁၀၀၀)တနင်္လာနေ့နံက်(၉:၀၀)နာရီမှ နေ့လည်(၁၁:၀၀)နာရီအထိ၃။ အရေပြားအထူးကုသပြင်ပလူနာဌာန(၂)
နေပြည်တော်နေပြည်တော် ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၁၀၀၀)တနင်္လာနေ့နံက်(၉:၀၀)နာရီမှ နေ့လည်(၁၁:၀၀)နာရီအထိ၄။ အစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်းအစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်းကုသဆောင်
နေပြည်တော်နေပြည်တော် ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၁၀၀၀)တနင်္လာနေ့နံက်(၉:၀၀)နာရီမှ နေ့လည်(၁၁:၀၀)နာရီအထိ၅။ အသည်းအထူးကုအသည်းအထူးကုလူနာဆောင်
နေပြည်တော်နေပြည်တော် ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၁၀၀၀)တနင်္လာနေ့နံက်(၉:၀၀)နာရီမှ နေ့လည်(၁၁:၀၀)နာရီအထိ၆။ ကင်ဆာဆေးကုကင်ဆာဆေးကု လူနာဆောင်
နေပြည်တော်နေပြည်တော် ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၁၀၀၀)တနင်္လာနေ့နံက်(၉:၀၀)နာရီမှ နေ့လည်(၁၁:၀၀)နာရီအထိ၇။ နှလုံးဆေးကုနှလုံးဆေးကုသဆောင်
နေပြည်တော်နေပြည်တော် ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၁၀၀၀)အင်္ဂါနေ့နံက်(၉:၀၀)နာရီမှ နေ့လည်(၁၁:၀၀)နာရီအထိ၁။ ဆေးပညာအထူးကုသပြင်ပလူနာဌာန(၁)
နေပြည်တော်နေပြည်တော် ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၁၀၀၀)အင်္ဂါနေ့နံက်(၉:၀၀)နာရီမှ နေ့လည်(၁၁:၀၀)နာရီအထိ၂။ စိတ်ကျန်းမာအထူးကုသပြင်ပလူနာဌာန(၂)
နေပြည်တော်နေပြည်တော် ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၁၀၀၀)အင်္ဂါနေ့နံက်(၉:၀၀)နာရီမှ နေ့လည်(၁၁:၀၀)နာရီအထိ၃။ ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြော
နေပြည်တော်နေပြည်တော် ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၁၀၀၀)အင်္ဂါနေ့နံက်(၉:၀၀)နာရီမှ နေ့လည်(၁၁:၀၀)နာရီအထိဆေးကုသလူနာ(အတတ်ရောဂါလူနာ)ဆေးကုသဆောင်
နေပြည်တော်နေပြည်တော် ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၁၀၀၀)အင်္ဂါနေ့နံက်(၉:၀၀)နာရီမှ နေ့လည်(၁၁:၀၀)နာရီအထိ၄။ ဆီးနှင့်ကျောက်ကပ်ခွဲစိတ်ဆီးနှင့်ကျောက်ကပ်ခွဲစိတ် ကုသဆောင်
နေပြည်တော်နေပြည်တော် ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၁၀၀၀)ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နံက်(၉:၀၀)နာရီမှ နေ့လည်(၁၁:၀၀)နာရီအထိ၁။ ဆီးနှင့်ကျောက်ကပ်ဆေးကုဆီးနှင့်ကျောက်ကပ်ဆေးကုသဆောင်
နေပြည်တော်နေပြည်တော် ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၁၀၀၀)ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နံက်(၉:၀၀)နာရီမှ နေ့လည်(၁၁:၀၀)နာရီအထိ၂။ အရေပြားအထူးကုသပြင်ပလူနာဌာန (၂)
နေပြည်တော်နေပြည်တော် ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၁၀၀၀)ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နံက်(၉:၀၀)နာရီမှ နေ့လည်(၁၁:၀၀)နာရီအထိ၃။ ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြော ခွဲစိတ်ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောခွဲစိတ်ဆောင်
နေပြည်တော်နေပြည်တော် ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၁၀၀၀)ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နံက်(၉:၀၀)နာရီမှ နေ့လည်(၁၁:၀၀)နာရီအထိ၄။ ကင်ဆာဆေးကုအထူးကုသပြင်ပလူနာဌာန(၁)
နေပြည်တော်နေပြည်တော် ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၁၀၀၀)ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နေ့လည်(၁)နာရီမှ ညနေ(၄)နာရီထိဆီးချိုအထူးကုအထူးကုသပြင်ပလူနာဌာန(၂)
နေပြည်တော်နေပြည်တော် ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၁၀၀၀)ကြာသပတေးနေ့နံက်(၉:၀၀)နာရီမှ နေ့လည်(၁၁:၀၀)နာရီအထိ၁။ ခွဲစိတ်အထူးကုအထူးကုသပြင်ပလူနာဌာန (၂)
နေပြည်တော်နေပြည်တော် ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၁၀၀၀)ကြာသပတေးနေ့နံက်(၉:၀၀)နာရီမှ နေ့လည်(၁၁:၀၀)နာရီအထိ၂။ စိတ်ကျန်းမာအထူးကုသပြင်ပလူနာဌာန (၂)
နေပြည်တော်နေပြည်တော် ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၁၀၀၀)ကြာသပတေးနေ့နံက်(၉:၀၀)နာရီမှ နေ့လည်(၁၁:၀၀)နာရီအထိ၃။ ဆီးနှင့်ကျောက်ကပ်ခွဲစိတ်ဆီးနှင့်ကျောက်ကပ်ခွဲစိတ် ကုသဆောင်
နေပြည်တော်နေပြည်တော် ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၁၀၀၀)ကြာသပတေးနေ့နေ့လည်(၁)နာရီမှ ညနေ(၄)နာရီထိဟော်မုန်းရောဂါအထူးကုအထူးကုသပြင်ပလူနာဌာန(၂)
နေပြည်တော်နေပြည်တော် ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၁၀၀၀)သောကြာနေ့နံက်(၉:၀၀)နာရီမှ နေ့လည်(၁၁:၀၀)နာရီအထိART Clinicအထူးကုသပြင်ပလူနာဌာန(၁)
နေပြည်တော်နေပြည်တော် ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၁၀၀၀)တနင်္လာနေ့မှသောကြာနေ့(ရုံးဖွင့်ရက်ရုံးချိန်အတွင်း)နံနက်   (၉ : ၀၀) နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီထိ၁။ သွားနှင့်ခံတွင်းသွားနှင့်ခံတွင်းပြင်ပလူနာဌာန
နေပြည်တော်နေပြည်တော် ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၁၀၀၀)တနင်္လာနေ့မှသောကြာနေ့(ရုံးဖွင့်ရက်ရုံးချိန်အတွင်း)နံနက်   (၉ : ၀၀) နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီထိ၂။ အကြောအဆစ်နှင့်ပြန်လည်သန်စွမ်းရေးအကြောအဆစ်နှင့်ပြန်လည်သန်စွမ်းရေး
နေပြည်တော်နေပြည်တော် ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၁၀၀၀)တနင်္လာနေ့မှသောကြာနေ့(ရုံးဖွင့်ရက်ရုံးချိန်အတွင်း)နံနက်   (၉ : ၀၀) နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီထိ၃။ ကင်ဆာဓာတ်ရောင်ခြည်အထူးကုကင်ဆာဓာတ်ရောင်ခြည်အထူးကုဆောင်
နေပြည်တော်နေပြည်တော် ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၁၀၀၀)တနင်္လာနေ့မှသောကြာနေ့(ရုံးဖွင့်ရက်ရုံးချိန်အတွင်း)နံနက်   (၉ : ၀၀) နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီထိ၄။ အဏုမြူရောင်ခြည်ဆေးကုအဏုမြူရောင်ခြည်ဆေးကု လူနာဆောင်
နေပြည်တော် မျက်စိ၊ နား၊ နှာခေါင်း၊ လည်ချောင်း၊ ဦးခေါင်းနှင့် လည်ပင်းခွဲစိတ် ရောဂါအထူးကု ဆေးရုံကြီးတနင်္လာ  မှ သောကြာနေ့နံနက် (၈:၀၀)နာရီ မှ နေ့လည် (၁၂:၀၀)နာရီအထိမျက်စိပြင်ပလူနာဌာန
နေပြည်တော် မျက်စိ၊ နား၊ နှာခေါင်း၊ လည်ချောင်း၊ ဦးခေါင်းနှင့် လည်ပင်းခွဲစိတ် ရောဂါအထူးကု ဆေးရုံကြီးတနင်္လာ ၊  ဗုဒ္ဓဟူး ၊  သောကြာနံနက် (၈:၀၀)နာရီ မှ နေ့လည် (၁၂:၀၀)နာရီအထိနား၊ နှာခေါင်း၊ လည်ချောင်းပြင်ပလူနာဌာန
နေပြည်တော်နေပြည်တော်အရိုးရောဂါအထူးကုဆေးရုံကြီးတနင်္လာနံနက် (၈:၀၀)နာရီ မှ နေ့လည် (၁၂:၀၀)နာရီအထိအရိုးရောဂါပြင်ပလူနာပြင်ပလူနာဌာန
နေပြည်တော်နေပြည်တော်အရိုးရောဂါအထူးကုဆေးရုံကြီးသောကြာနံနက် (၈:၀၀)နာရီ မှ နေ့လည် (၁၂:၀၀)နာရီအထိအရိုးရောဂါပြင်ပလူနာပြင်ပလူနာဌာန
တောင်ကြီးမြို့ စဝ်စံထွန်းဆေးရုံကြီးတနင်္လာနေ့နေ့လည်(၁)နာရီမှ ညနေ(၄)နာရီထိဆေးကုသဆောင်ပြင်ပလူနာဌာန
တောင်ကြီးမြို့ စဝ်စံထွန်းဆေးရုံကြီးတနင်္လာနေ့ နံက်(၉:၀၀)နာရီမှ နေ့လည် (၁၂:၀၀)နာရီထိအရိုးကုသဆောင်ပြင်ပလူနာဌာန
တောင်ကြီးမြို့ စဝ်စံထွန်းဆေးရုံကြီးတနင်္လာနေ့ နံက်(၉:၀၀)နာရီမှ နေ့လည် (၁၂:၀၀)နာရီထိနား၊နှာခေါင်း၊လည်ချောင်းဌာနပြင်ပလူနာဌာန
တောင်ကြီးမြို့ စဝ်စံထွန်းဆေးရုံကြီးတနင်္လာနေ့ နံက်(၉:၀၀)နာရီမှ နေ့လည် (၁၂:၀၀)နာရီထိစိတ်ကျန်းမာရေး၊မူးယစ်ဆေးစွဲကုသဌာနပြင်ပလူနာဌာန
တောင်ကြီးမြို့ စဝ်စံထွန်းဆေးရုံကြီးအင်္ဂါနေ့နေ့လည်(၁)နာရီမှ ညနေ(၄)နာရီထိဆေးကုသဆောင်ပြင်ပလူနာဌာန
တောင်ကြီးမြို့ စဝ်စံထွန်းဆေးရုံကြီးအင်္ဂါနေ့ နံက်(၉:၀၀)နာရီမှ နေ့လည် (၁၂:၀၀)နာရီထိခွဲစိတ်ကုသဆောင်ပြင်ပလူနာဌာန
တောင်ကြီးမြို့ စဝ်စံထွန်းဆေးရုံကြီးအင်္ဂါနေ့ နံက်(၉:၀၀)နာရီမှ နေ့လည် (၁၂:၀၀)နာရီထိမျက်စိကုသဆောင်ပြင်ပလူနာဌာန
တောင်ကြီးမြို့ စဝ်စံထွန်းဆေးရုံကြီးဗုဒ္ဓဟူးနေ့နံက်(၉:၀၀)နာရီမှ နေ့လည်(၁၁:၀၀)နာရီအထိဆေးကုသဆောင်ပြင်ပလူနာဌာန
တောင်ကြီးမြို့ စဝ်စံထွန်းဆေးရုံကြီးဗုဒ္ဓဟူးနေ့ နံက်(၉:၀၀)နာရီမှ နေ့လည် (၁၂:၀၀)နာရီထိအရိုးကုသဆောင်ပြင်ပလူနာဌာန
တောင်ကြီးမြို့ စဝ်စံထွန်းဆေးရုံကြီးဗုဒ္ဓဟူးနေ့ နံက်(၉:၀၀)နာရီမှ နေ့လည် (၁၂:၀၀)နာရီထိစိတ်ကျန်းမာရေး၊မူးယစ်ဆေးစွဲကုသဌာနပြင်ပလူနာဌာန
တောင်ကြီးမြို့ စဝ်စံထွန်းဆေးရုံကြီးကြာသပတေးနေ့နေ့လည်(၁)နာရီမှ ညနေ(၄)နာရီထိဆေးကုသဆောင်ပြင်ပလူနာဌာန
တောင်ကြီးမြို့ စဝ်စံထွန်းဆေးရုံကြီးကြာသပတေးနေ့ နံက်(၉:၀၀)နာရီမှ နေ့လည် (၁၂:၀၀)နာရီထိခွဲစိတ်ကုသဆောင်ပြင်ပလူနာဌာန
တောင်ကြီးမြို့ စဝ်စံထွန်းဆေးရုံကြီးကြာသပတေးနေ့ နံက်(၉:၀၀)နာရီမှ နေ့လည် (၁၂:၀၀)နာရီထိမျက်စိကုသဆောင်ပြင်ပလူနာဌာန
တောင်ကြီးမြို့ စဝ်စံထွန်းဆေးရုံကြီးကြာသပတေးနေ့ နံက်(၉:၀၀)နာရီမှ နေ့လည် (၁၂:၀၀)နာရီထိနား၊နှာခေါင်း၊လည်ချောင်းဌာနပြင်ပလူနာဌာန
တောင်ကြီးမြို့ စဝ်စံထွန်းဆေးရုံကြီးသောကြာနေ့နံက်(၉:၀၀)နာရီမှ နေ့လည်(၁၁:၀၀)နာရီအထိဆေးကုသဆောင်ပြင်ပလူနာဌာန
တောင်ကြီးမြို့ စဝ်စံထွန်းဆေးရုံကြီးသောကြာနေ့ နံက်(၉:၀၀)နာရီမှ နေ့လည် (၁၂:၀၀)နာရီထိအရိုးကုသဆောင်ပြင်ပလူနာဌာန
တောင်ကြီးမြို့ စဝ်စံထွန်းဆေးရုံကြီးသောကြာနေ့ နံက်(၉:၀၀)နာရီမှ နေ့လည် (၁၂:၀၀)နာရီထိမျက်စိကုသဆောင်ပြင်ပလူနာဌာန
တောင်ကြီးမြို့စဝ်စံထွန်းဆေးရုံကြီးတနင်္လာနေ့ မှသောကြာနေ့နံနက်   (၉ : ၀၀) နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီထိသွားနှင့်ခံတွင်းကုသဌာနအထွေထွေ
တောင်ကြီးမြို့စဝ်စံထွန်းဆေးရုံကြီးတနင်္လာနေ့ မှသောကြာနေ့နံနက်   (၉ : ၀၀) နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီထိPPM DOT
တောင်ကြီးမြို့စဝ်စံထွန်းဆေးရုံကြီးတနင်္လာနေ့ မှသောကြာနေ့နံနက်   (၉ : ၀၀) နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီထိဓါတ်ရောင်ခြည်ဌာန
တောင်ကြီးမြို့စဝ်စံထွန်းဆေးရုံကြီးတနင်္လာနေ့ မှသောကြာနေ့နံနက်   (၉ : ၀၀) နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီထိကင်ဆာကုသဌာန
တောင်ကြီးမြို့စဝ်စံထွန်းဆေးရုံကြီးတနင်္လာနေ့ မှသောကြာနေ့နံနက်   (၉ : ၀၀) နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီထိအကြောအဆစ်နှင့်ပြန်လည်သန်စွမ်းရေးဌာန
တောင်ကြီးမြို့စဝ်စံထွန်းဆေးရုံကြီးတနင်္လာနေ့ မှသောကြာနေ့နံနက်   (၉ : ၀၀) နာရီ မှ ညနေ(၄)နာရီထိအရေပြားဌာန
ရန်ကုန်ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတနင်္လာနံက်(၉:၀၀)နာရီမှ နေ့လည်(၁၁:၀၀)နာရီအထိအထွေထွေသမားတော်၅ ထပ် ဆောင်အောက်ဆုံးထပ်
ရန်ကုန်ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတနင်္လာနံက်(၉:၀၀)နာရီမှ နေ့လည်(၁၁:၀၀)နာရီအထိဆေးကုဌာန
ရန်ကုန်ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတနင်္လာနံက်(၉:၀၀)နာရီမှ နေ့လည်(၁၁:၀၀)နာရီအထိအထွေထွေခွဲစိတ်ကုဌာန (၁)၅ ထပ် ဆောင်အောက်ဆုံးထပ်
ရန်ကုန်ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတနင်္လာနံက်(၉:၀၀)နာရီမှ နေ့လည်(၁၁:၀၀)နာရီအထိအစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်း၅ ထပ် ဆောင်အောက်ဆုံးထပ်
ရန်ကုန်ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတနင်္လာနံက်(၉:၀၀)နာရီမှ နေ့လည်(၁၁:၀၀)နာရီအထိဆေးကုဌာန
ရန်ကုန်ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတနင်္လာနံက်(၉:၀၀)နာရီမှ နေ့လည်(၁၁:၀၀)နာရီအထိနှလုံးဆေးကုဌာန၅ ထပ် ဆောင်အောက်ဆုံးထပ်
ရန်ကုန်ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတနင်္လာနံက်(၉:၀၀)နာရီမှ နေ့လည်(၁၁:၀၀)နာရီအထိသွေးရောဂါကုဌာန၅ ထပ် ဆောင်အောက်ဆုံးထပ်
ရန်ကုန်ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတနင်္လာနံက်(၉:၀၀)နာရီမှ နေ့လည်(၁၁:၀၀)နာရီအထိဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြော၎င်းဌာန
ရန်ကုန်ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတနင်္လာနံက်(၉:၀၀)နာရီမှ နေ့လည်(၁၁:၀၀)နာရီအထိခွဲစိတ်ကုဌာန (လူနာသစ်)
ရန်ကုန်ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတနင်္လာနံက်(၉:၀၀)နာရီမှ နေ့လည်(၁၁:၀၀)နာရီအထိကင်ဆာဓါတ်ရောင်ခြည်၎င်းဌာန
ရန်ကုန်ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတနင်္လာနံက်(၉:၀၀)နာရီမှ နေ့လည်(၁၁:၀၀)နာရီအထိဆေးကုဌာန
ရန်ကုန်ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတနင်္လာနံက်(၉:၀၀)နာရီမှ နေ့လည်(၁၁:၀၀)နာရီအထိကင်ဆာဆေးပညာဌာန၎င်းဌာန
ရန်ကုန်ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတနင်္လာနံက်(၉:၀၀)နာရီမှ နေ့လည်(၁၁:၀၀)နာရီအထိသွားရောဂါဌာန၎င်းဌာန
ရန်ကုန်ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတနင်္လာနံက်(၉:၀၀)နာရီမှ နေ့လည်(၁၁:၀၀)နာရီအထိအရေပြားရောဂါဌာန၎င်းဌာန
ရန်ကုန်ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတနင်္လာနံက်(၉:၀၀)နာရီမှ နေ့လည်(၁၁:၀၀)နာရီအထိအဏုမြူရောင်ခြည်ဖြင့်၎င်းဌာန
ရန်ကုန်ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတနင်္လာနံက်(၉:၀၀)နာရီမှ နေ့လည်(၁၁:၀၀)နာရီအထိရောဂါကုသဌာန
ရန်ကုန်ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတနင်္လာနေ့လည်(၁)နာရီမှ ညနေ(၄)နာရီထိနှလုံးသွေးကြော၅ ထပ် ဆောင်အောက်ဆုံးထပ်
ရန်ကုန်ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတနင်္လာနေ့လည်(၁)နာရီမှ ညနေ(၄)နာရီထိခွဲစိတ်ကုဌာန
ရန်ကုန်ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးအင်္ဂါနံက်(၉:၀၀)နာရီမှ နေ့လည်(၁၁:၀၀)နာရီအထိဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြော၅ ထပ် ဆောင်အောက်ဆုံးထပ်
ရန်ကုန်ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးအင်္ဂါနံက်(၉:၀၀)နာရီမှ နေ့လည်(၁၁:၀၀)နာရီအထိဆေးကုဌာန
ရန်ကုန်ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးအင်္ဂါနံက်(၉:၀၀)နာရီမှ နေ့လည်(၁၁:၀၀)နာရီအထိနှလုံးခုန်နှုန်းဆိုင်ရာ၅ ထပ် ဆောင်အောက်ဆုံးထပ်
ရန်ကုန်ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးအင်္ဂါနံက်(၉:၀၀)နာရီမှ နေ့လည်(၁၁:၀၀)နာရီအထိရောဂါများဆေးကုဌာန
ရန်ကုန်ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးအင်္ဂါနံက်(၉:၀၀)နာရီမှ နေ့လည်(၁၁:၀၀)နာရီအထိမျက်နှာ၊မေးရိုးခံတွင်း နှင့်ပြုပြင်ကုသမှုဆိုင်ရာခွဲစိတ်ကုဌာန၅ ထပ် ဆောင်အောက်ဆုံးထပ်
ရန်ကုန်ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးအင်္ဂါနံက်(၉:၀၀)နာရီမှ နေ့လည်(၁၁:၀၀)နာရီအထိစိတ်ကျန်းမာရေးဌာန၅ ထပ် ဆောင်အောက်ဆုံးထပ်
ရန်ကုန်ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးအင်္ဂါနံက်(၉:၀၀)နာရီမှ နေ့လည်(၁၁:၀၀)နာရီအထိကင်ဆာဓါတ်ရောင်ခြည်၎င်းဌာန
ရန်ကုန်ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးအင်္ဂါနံက်(၉:၀၀)နာရီမှ နေ့လည်(၁၁:၀၀)နာရီအထိဆေးကုဌာန
ရန်ကုန်ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးအင်္ဂါနံက်(၉:၀၀)နာရီမှ နေ့လည်(၁၁:၀၀)နာရီအထိကင်ဆာဆေးပညာဌာန၎င်းဌာန
ရန်ကုန်ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးအင်္ဂါနံက်(၉:၀၀)နာရီမှ နေ့လည်(၁၁:၀၀)နာရီအထိအကြောအဆစ်ရောဂါကုဌာန၎င်းဌာန
ရန်ကုန်ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးအင်္ဂါနံက်(၉:၀၀)နာရီမှ နေ့လည်(၁၁:၀၀)နာရီအထိသွားရောဂါဌာန၎င်းဌာန
ရန်ကုန်ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးအင်္ဂါနံက်(၉:၀၀)နာရီမှ နေ့လည်(၁၁:၀၀)နာရီအထိအရေပြားရောဂါဌာန၎င်းဌာန
ရန်ကုန်ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးအင်္ဂါနံက်(၉:၀၀)နာရီမှ နေ့လည်(၁၁:၀၀)နာရီအထိအဏုမြူရောင်ခြည်ဖြင့်၎င်းဌာန
ရန်ကုန်ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးအင်္ဂါနံက်(၉:၀၀)နာရီမှ နေ့လည်(၁၁:၀၀)နာရီအထိရောဂါကုသဌာန
ရန်ကုန်ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးဗုဒ္ဓဟူးနံက်(၉:၀၀)နာရီမှ နေ့လည်(၁၁:၀၀)နာရီအထိအထွေထွေသမားတော်၅ ထပ် ဆောင်အောက်ဆုံးထပ်
ရန်ကုန်ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးဗုဒ္ဓဟူးနေ့လည်(၁)နာရီမှ ညနေ(၄)နာရီထိနှလုံးသွေးကြောခွဲစိတ်ကုဌာန
ရန်ကုန်ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးဗုဒ္ဓဟူးနံက်(၉:၀၀)နာရီမှ နေ့လည်(၁၁:၀၀)နာရီအထိအထွေထွေခွဲစိတ်ကုဌာန (၃)၅ ထပ် ဆောင်အောက်ဆုံးထပ်
ရန်ကုန်ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးဗုဒ္ဓဟူးနံက်(၉:၀၀)နာရီမှ နေ့လည်(၁၁:၀၀)နာရီအထိဟော်မုန်းရောဂါကုဌာန၅ ထပ် ဆောင်အောက်ဆုံးထပ်
ရန်ကုန်ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးဗုဒ္ဓဟူးနံက်(၉:၀၀)နာရီမှ နေ့လည်(၁၁:၀၀)နာရီအထိထိခိုက်ဒဏ်ရာနှင့်၅ ထပ် ဆောင်အောက်ဆုံးထပ်
ရန်ကုန်ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးဗုဒ္ဓဟူးနံက်(၉:၀၀)နာရီမှ နေ့လည်(၁၁:၀၀)နာရီအထိအရိုးအထူးကုဌာန
ရန်ကုန်ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးဗုဒ္ဓဟူးနံက်(၉:၀၀)နာရီမှ နေ့လည်(၁၁:၀၀)နာရီအထိကင်ဆာဓါတ်ရောင်ခြည်၎င်းဌာန
ရန်ကုန်ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးဗုဒ္ဓဟူးနံက်(၉:၀၀)နာရီမှ နေ့လည်(၁၁:၀၀)နာရီအထိဆေးကုဌာန
ရန်ကုန်ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးဗုဒ္ဓဟူးနံက်(၉:၀၀)နာရီမှ နေ့လည်(၁၁:၀၀)နာရီအထိကင်ဆာဆေးပညာဌာန၎င်းဌာန
ရန်ကုန်ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးဗုဒ္ဓဟူးနံက်(၉:၀၀)နာရီမှ နေ့လည်(၁၁:၀၀)နာရီအထိသွားရောဂါဌာန၎င်းဌာန
ရန်ကုန်ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးဗုဒ္ဓဟူးနံက်(၉:၀၀)နာရီမှ နေ့လည်(၁၁:၀၀)နာရီအထိအဏုမြူရောင်ခြည်ဖြင့်ရောဂါကုသဌာန၎င်းဌာန
ရန်ကုန်ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကြာသပတေးနံက်(၉:၀၀)နာရီမှ နေ့လည်(၁၁:၀၀)နာရီအထိနှလုံးဆေးကုဌာန၅ ထပ် ဆောင်အောက်ဆုံးထပ်
ရန်ကုန်ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကြာသပတေးနံက်(၉:၀၀)နာရီမှ နေ့လည်(၁၁:၀၀)နာရီအထိသွေးရောဂါကုဌာန၅ ထပ် ဆောင်အောက်ဆုံးထပ်
ရန်ကုန်ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကြာသပတေးနံက်(၉:၀၀)နာရီမှ နေ့လည်(၁၁:၀၀)နာရီအထိအစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်းဆေးကုဌာန၅ ထပ် ဆောင်အောက်ဆုံးထပ်
ရန်ကုန်ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကြာသပတေးနံက်(၉:၀၀)နာရီမှ နေ့လည်(၁၁:၀၀)နာရီအထိဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောဆေးကုဌာန၅ ထပ် ဆောင်အောက်ဆုံးထပ်
ရန်ကုန်ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကြာသပတေးနံက်(၉:၀၀)နာရီမှ နေ့လည်(၁၁:၀၀)နာရီအထိဆီးချိုသွေးချိုရောဂါကုဌာန၅ ထပ် ဆောင်အောက်ဆုံးထပ်
ရန်ကုန်ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကြာသပတေးနံက်(၉:၀၀)နာရီမှ နေ့လည်(၁၁:၀၀)နာရီအထိမျက်နှာ၊မေးရိုးခံတွင်း နှင့်ပြုပြင်ကုသမှုဆိုင်ရာခွဲစိတ်ကုဌာန၅ ထပ် ဆောင်အောက်ဆုံးထပ်
ရန်ကုန်ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကြာသပတေးနံက်(၉:၀၀)နာရီမှ နေ့လည်(၁၁:၀၀)နာရီအထိဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောခွဲစိတ်ကုဌာန (လူနာဟောင်း)၎င်းဌာန
ရန်ကုန်ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကြာသပတေးနံက်(၉:၀၀)နာရီမှ နေ့လည်(၁၁:၀၀)နာရီအထိကင်ဆာဓါတ်ရောင်ခြည်ဆေးကုဌာန၎င်းဌာန
ရန်ကုန်ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကြာသပတေးနံက်(၉:၀၀)နာရီမှ နေ့လည်(၁၁:၀၀)နာရီအထိအကြောအဆစ်ရောဂါကုဌာန၎င်းဌာန
ရန်ကုန်ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကြာသပတေးနံက်(၉:၀၀)နာရီမှ နေ့လည်(၁၁:၀၀)နာရီအထိသွားရောဂါဌာန၎င်းဌာန
ရန်ကုန်ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကြာသပတေးနံက်(၉:၀၀)နာရီမှ နေ့လည်(၁၁:၀၀)နာရီအထိအရေပြားရောဂါဌာန၎င်းဌာန
ရန်ကုန်ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကြာသပတေးနံက်(၉:၀၀)နာရီမှ နေ့လည်(၁၁:၀၀)နာရီအထိအဏုမြူရောင်ခြည်ဖြင့်ရောဂါကုသဌာန၎င်းဌာန
ရန်ကုန်ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသောကြာနံက်(၉:၀၀)နာရီမှ နေ့လည်(၁၁:၀၀)နာရီအထိနှလုံးဆေးကုဌာန၅ ထပ် ဆောင်အောက်ဆုံးထပ်
ရန်ကုန်ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသောကြာနံက်(၉:၀၀)နာရီမှ နေ့လည်(၁၁:၀၀)နာရီအထိအထွေထွေခွဲစိတ်ကုဌာန (၂)၅ ထပ် ဆောင်အောက်ဆုံးထပ်
ရန်ကုန်ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသောကြာနံက်(၉:၀၀)နာရီမှ နေ့လည်(၁၁:၀၀)နာရီအထိအထွေထွေသမားတော်ဆေးကုဌာန၅ ထပ် ဆောင်အောက်ဆုံးထပ်
ရန်ကုန်ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသောကြာနံက်(၉:၀၀)နာရီမှ နေ့လည်(၁၁:၀၀)နာရီအထိထိခိုက်ဒဏ်ရာနှင့်အရိုးအထူးကုဌာန၅ ထပ် ဆောင်အောက်ဆုံးထပ်
ရန်ကုန်ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသောကြာနံက်(၉:၀၀)နာရီမှ နေ့လည်(၁၁:၀၀)နာရီအထိအတက်ရောဂါကုဌာန၅ ထပ် ဆောင်အောက်ဆုံးထပ်
ရန်ကုန်ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသောကြာနံက်(၉:၀၀)နာရီမှ နေ့လည်(၁၁:၀၀)နာရီအထိကင်ဆာဓါတ်ရောင်ခြည်ဆေးကုဌာန၎င်းဌာန
ရန်ကုန်ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသောကြာနံက်(၉:၀၀)နာရီမှ နေ့လည်(၁၁:၀၀)နာရီအထိကင်ဆာဆေးပညာဌာန၎င်းဌာန
ရန်ကုန်ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသောကြာနံက်(၉:၀၀)နာရီမှ နေ့လည်(၁၁:၀၀)နာရီအထိသွားရောဂါဌာန၎င်းဌာန
ရန်ကုန်ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသောကြာနံက်(၉:၀၀)နာရီမှ နေ့လည်(၁၁:၀၀)နာရီအထိအဏုမြူရောင်ခြည်ဖြင့်ရောဂါကုသဌာန၎င်းဌာန
မန္တလေးခုတင်(၃၀၀) သင်ကြားရေးဆေးရုံကြီးတနင်္လာမှသောကြာ နံက်(၉:၀၀)နာရီမှ နေ့လည် (၁၂:၀၀)နာရီထိဖျားနာကုသဆောင်၎င်းဌာန
မန္တလေးခုတင်(၃၀၀) သင်ကြားရေးဆေးရုံကြီးတနင်္လာမှသောကြာ နံက်(၉:၀၀)နာရီမှ နေ့လည် (၁၂:၀၀)နာရီထိခွဲစိတ်ကုသဆောင်၎င်းဌာန
မန္တလေးခုတင်(၃၀၀) သင်ကြားရေးဆေးရုံကြီးတနင်္လာမှသောကြာ နံက်(၉:၀၀)နာရီမှ နေ့လည် (၁၂:၀၀)နာရီထိအကြောအဆစ်ပြန်လည်သန်စွမ်းရေးကုသဆောင်၎င်းဌာန
မန္တလေးခုတင်(၃၀၀) သင်ကြားရေးဆေးရုံကြီးတနင်္လာမှသောကြာ နံက်(၉:၀၀)နာရီမှ နေ့လည် (၁၂:၀၀)နာရီထိအရေပြားကုသမှုဌာန၎င်းဌာန
မန္တလေးခုတင်(၃၀၀) သင်ကြားရေးဆေးရုံကြီးတနင်္လာမှသောကြာ နံက်(၉:၀၀)နာရီမှ နေ့လည် (၁၂:၀၀)နာရီထိသွားနှင့်ခံတွင်းကုသဌာန၎င်းဌာန
မန္တလေးစိတ်ကျန်းမာရေးဆေးရုံကြီးတနင်္လာမှသောကြာ နံက်(၉:၀၀)နာရီမှ နေ့လည် (၁၂:၀၀)နာရီထိစိတ်အထူးကုပြင်ပလူနာဌာန၎င်းဌာန